ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham PDF in Gujarati

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham Gujarati PDF Download

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham in Gujarati for free using the download button.

Tags:

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham Gujarati PDF Summary

Dear readers, here we are offering Garuda Kavacham in Gujarati PDF to all of you. ગરુડ કવચમ એ શ્રેષ્ઠ અને મહત્વપૂર્ણ વૈદિક સંસ્કૃત સ્તોત્રોમાંનું એક છે જે ગરુડ દેવ જીને સમર્પિત છે. ગરુડ એ ભગવાન વિષ્ણુનું વાહન છે જે હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય દેવતાઓમાંના એક છે.
કવચમ એ સંસ્કૃત સ્તોત્ર અથવા સ્તોત્રમ છે જે વ્યક્તિને વિવિધ પ્રકારની નકારાત્મક અને દુષ્ટ શક્તિઓથી રક્ષણ આપે છે. જો તમે પણ એવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં હોવ કે જેને તમે સંભાળી શકતા નથી અને તેનો ઉકેલ શોધી શકતા નથી, તો તમે ગરુડ દેવના આશીર્વાદ મેળવવા માટે ગરુડકવચમનો પાઠ કરી શકો છો.

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham Lyrics in Gujarati

અથ ગરુડકવચમ્

હરિઃ ૐ ।

અસ્ય શ્રીગરુડકવચસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય નારદ ભગવાન્ ઋષિઃ

વૈનતેયો દેવતા અનુષ્ટુપ્છન્દઃ શ્રીવૈનતેયપ્રીત્યર્થેજપેવિનિયોગઃ ।

ૐ શિરો મેગરુડઃ પાતુ લલાટે વિનિતાસુતઃ ।

નેત્રેતુ સર્પહા પાતુ કર્ણૌ પાતુ સુરાહતઃ ॥ ૧॥

નાસિકાંપાતુ સર્પારિઃ વદનંવિષ્ણુવાહનઃ ।

સૂર્યેતાલૂ ચ કણ્ઠે ચ ભુજૌ પાતુ મહાબલઃ ॥ ૨॥

હસ્તૌ ખગેશ્વરઃ પાતુ કરાગ્રેતરુણાકૃતિઃ ॥ ૩॥

સ્તનૌ મેવિહગઃ પાતુ હૃદયંપાતુ સર્પહા ।

નાભિંપાતુ મહાતેજાઃ કટિંમેપાતુ વાયુનઃ ॥ ૪॥

ઊરૂ મેપાતુ ઉરગિરિઃ ગુલ્ફૌ વિષ્ણુરથઃ સદા ।

પાદૌ મેતક્ષકઃ સિદ્ધઃ પાતુ પાદાઙ્ગુલીંસ્તથા ॥ ૫॥

રોમકૂપાનિ મેવીરો ત્વચંપાતુ ભયાપહા ।

ઇત્યેવંકવચંદિવ્યંપાપઘ્નંસર્વકામદમ્ ॥ ૬॥

યઃ પઠેત્પ્રાતરુત્થાય વિષદોષંન પશ્યતિ ।

ત્રિસન્ધ્યંપઠતેનિત્યંબન્ધનાત્ મુચ્યતે નરઃ ।

દ્વાદશાહંપઠેદ્યસ્તુ મુચ્યતે સર્વકિલ્વિષૈઃ ॥ ૭॥

॥ ઇતિ શ્રીનારદગરુડસંવાદે ગરુડકવચં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

You may also like:

You can download Garuda Kavacham in Gujarati PDF by clicking on the following download button.

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham pdf

ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ગરુડકવચમ્ | Garuda Kavacham is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.