திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF Tamil

திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் Tamil PDF Download

Free download PDF of திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் Tamil using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் Tamil - Description

வணக்கம் நண்பர்களே, இதோ உங்கள் அனைவருக்கும் திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF ஐ வழங்க உள்ளோம். திருவெம்பாவை என்பது கவிஞரும் துறவியுமான மாணிக்கவாசகரால் இயற்றப்பட்ட மிகவும் பிரபலமான மற்றும் மாயாஜாலமான பாடல்களின் தொகுப்பாகும். இந்தப் பாடல் 20 தெய்வீக சரணங்களைக் கொண்டது.

இதைப் பாராயணம் செய்வதன் மூலம் பக்தர்கள் இந்துக் கடவுளான சிவனின் ஆசிகளைப் பெறுகிறார்கள். சிவபெருமான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கடவுள்களில் ஒருவர். திருவெம்பாவை பாடல் திருவாசகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

தமிழ் மாதமான மார்கழியில் இந்தப் பாடலைப் பாடுவதன் மூலம், திருமணமாகாத பெண்கள் சிவபெருமான் அருளால் நல்ல வாழ்க்கைத் துணைவர்கள் கிடைப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

தமிழ் மாதமான மார்கழி மார்கழி மாசம், மார்கழி மாசம் அல்லது மார்கழி மாசம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பாரம்பரிய தமிழ் நாட்காட்டியின் படி இது ஒன்பதாவது மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவில் மார்சாழி மாதம் மிகவும் புனிதமான மாதமாக கருதப்படுகிறது.

திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF – Overview

Thiruvempavai Lyrics in Tamil with Meaning in Tamil PDF
Song NameRaga Verse in Tamil Verse in Roman English translation
Ādiyum AndamumBhupalam ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.
ātiyum antamum illā arumpĕruñ
cotiyai yāmpāṭak keṭṭeyum vāl̤taṭaṅkaṇ
māte val̤arutiyo vaṉcĕviyo niṉcĕvitāṉ
mātevaṉ vārkaḻalkal̤ vāḻttiya vāḻttŏlipoy
vītivāyk keṭṭalume vimmivimmi mĕymmaṟantu
potār amal̤iyiṉmel niṉṟum puraṇṭu iṅṅaṉ
eteṉum ākāl̤ kiṭantāl̤ ĕṉṉe ĕṉṉe
īte ĕntoḻi paricelor ĕmpāvāy.
We are singing of the rare great Flame That has no beginning and no end.
In spite of listening to it, Oh the girl with sword like sharp beautiful eye,
you still have not opened your eyes(sleeping).
Is your ear senseless?
On hearing the praise of the perfect feet of the Greatest “Deva” the sound of praise,
which arises at the start of the street, one has forgotten herself weeping and weeping!
You as if nothing happened are coolly turning about enjoying the soft flowers spread on the bed,
what a pity what a pity!!
Is this behavior becoming of you, my dear friend?!
Pāsam ParañjōtiKedaram பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாய் இராப்பகல் நாம்
பேசும்போது எப்போ(தும்) இப்போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
சீசி இவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசுமிடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குக்
கூசும் மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச் சிற்றம்பலத்துள்
ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்.
pācam parañcotikku ĕṉpāy irāppakal nām
pecumpotu ĕppo(tum) ippotār amal̤ikke
necamum vaittaṉaiyo neriḻaiyāy neriḻaiyīr
cīci ivaiyuñ cilavo vil̤aiyāṭi
ecumiṭam īto viṇṇorkal̤ ettutaṟkuk
kūcum malarppātam tantarul̤a vantarul̤um
tecaṉ civalokaṉ tillaic ciṟṟampalattul̤
īcaṉārkku aṉpār yām ārelor ĕmpāvāy.
The friends: Whenever we talk day and night you used to say,
“Our bond is with the Supreme Luminance.”
Oh slim beautiful girl!, but did you keep all
your liking to this floral soft bed?!
The girl on the bed:
Oh slim beautiful girls!, How can you talk (mock) like this?
The friends:
Is it the place to play mocking each others?
Who are we? The Luminous, the One in the world of “Shivam”,
the Lord of small abode at thillai,
who blesses us giving His Floral Feet, for praising
which, even the celestial elements (“Vinnorgal”)
are scared of their qualification, to that Lord we are lovers.
Muttaṉṉa VeṇṇagaiyāyBilahari முத்தன்ன வெண்நகையாய் முன்வந்தெதிரெழுந்தென்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்து ஆட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய்.
muttaṉṉa vĕṇnakaiyāy muṉvantĕtirĕḻuntĕṉ
attaṉ āṉantaṉ amutaṉ ĕṉṟu al̤l̤ūṟit
tittikkap pecuvāy vantuṉ kaṭaitiṟavāy
pattuṭaiyīr īcaṉ paḻa aṭiyīr pāṅkuṭaiyīr
puttaṭiyom puṉmaitīrttu āṭkŏṇṭāṟ pŏllāto
ĕtto niṉ aṉpuṭaimai ĕllom aṟiyomo
cittam aḻakiyār pāṭāro nam civaṉai
ittaṉaiyum veṇṭum ĕmakkelor ĕmpāvāy.
The Friends:
Oh, one with a pearl-like charming smile!
You would come getting up early and speak in the
sweet words with the heart soaked in those words saying,
“My ‘Aththan”, ecstasy, nectar” (praising God).
Come and open your doors!
The girl on the bed:
Oh, the people with the ten great characters,
the people committed to the Oldest feet of the Lord,
my friends!! I bring new slave, is it wrong if you correct
my bad behaviours and take me to the right path?!
The friends:
Oh dear, don’t we know your love?
Don’t the people of beautiful hearts sing our Shiva?
Come let us get those (good qualities).
Oṇṇit TilanagaiyāyDevagandhari ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லோரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொடுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
கண்ணைத் துயின்று அவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக்கு ஒருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
கண்ணுக்கு இனியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உள் நெக்கு நின்றுருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து
எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய்.
ŏṇṇit tilanakaiyāy iṉṉam pularntiṉṟo
vaṇṇak kil̤imŏḻiyār ĕllorum vantāro
ĕṇṇikkŏṭul̤l̤avā cŏllukom avval̤avum
kaṇṇait tuyiṉṟu avame kālattaip pokkāte
viṇṇukku ŏrumaruntai veta viḻuppŏrul̤aik
kaṇṇukku iṉiyāṉaip pāṭik kacintul̤l̤am
ul̤ nĕkku niṉṟuruka yām māṭṭom nīye vantu
ĕṇṇik kuṟaiyil tuyilelor ĕmpāvāy.
The friends:
Oh, the girl with a charming smile! Is it not yet dawn?
The girl on the bed:
Have all the girls with pretty parrot-like voices come?
The friends:
After counting we are telling the fact.
Don’t waste the time in your sleep. The Medicine for the whole space,
the Great declaration of “Veda”, the Charming one for eyes, Him,
we are singing with the melting heart outpouring love.
We won’t (count on you wasting our time).
You come and count for yourself and if it is less continue your sleep.
MālaṟiyāYadukulakambhoji மாலறியா நான்முகனுங் காணா மலையினை நாம்
போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டுஞ்
சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்(று)
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.
mālaṟiyā nāṉmukaṉuṅ kāṇā malaiyiṉai nām
polaṟivom ĕṉṟul̤l̤a pŏkkaṅkal̤e pecum
pālūṟu teṉvāyp paṭiṟī kaṭaitiṟavāy
ñālame viṇṇe piṟave aṟivariyāṉ
kolamum nammaiāṭ kŏṇṭarul̤ik kotāṭṭuñ
cīlamum pāṭic civaṉe civaṉeyĕṉ(ṟu)
olam iṭiṉum uṇarāy uṇarāykāṇ
elak kuḻali paricelor ĕmpāvāy.
Oh cheat! the girl of milky honey speech,
who tells lies from the heart that we know the Mount
that was not known by “Vishnu” and not seen by “Brahma”,
come and open the house door ! The One who is difficult to
be understood by the world, space and others, His form and His
great deed of taking us as His slaves and caring a lot for us,
that we sing and scream, “Oh Shiva! Oh Shiva!!”
But still, you never felt it! Never felt!!
Oh nice plaited girl, Is this your quality!!
Mānē NīKhamas மானே நீ நென்னலை நாளை வந்துங்களை
நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானே வந்தெம்மைத் தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும்
வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும்
ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.
māṉe nī nĕṉṉalai nāl̤ai vantuṅkal̤ai
nāṉe ĕḻuppuvaṉ ĕṉṟalum nāṇāme
poṉa ticaipakarāy iṉṉam pularntiṉṟo
vāṉe nilaṉe piṟave aṟivariyāṉ
tāṉe vantĕmmait talaiyal̤ittu āṭkŏṇṭarul̤um
vāṉvār kaḻalpāṭi vantorkkuṉ vāytiṟavāy
ūṉe urukāy uṉakke uṟum ĕmakkum
eṉorkkun taṅkoṉaip pāṭelor ĕmpāvāy.
Oh deer! You told yesterday that you yourself
would come and wake us up the next day. But where did you go (today)?
Are you not ashamed? Is it not yet dawn?
The One who is difficult to be understood by the space,
earth and others, His coming by Himself to own us making us superior,
singing those sky-like Great feet we have come. Reply to us.
Oh flesh, melt! Let us sing of Him, Who is the Chief to us and all others.
Annē IvaiReethigowlai அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பல அமரர்
உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகுஒப்பாய்
என்னானை என்அரையன் இன்னமுது என்று எல்லோமும்
சொன்னோம்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
என்னே துயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய்.
aṉṉe ivaiyuñ cilavo pala amarar
uṉṉaṟku ariyāṉ ŏruvaṉ iruñcīrāṉ
ciṉṉaṅkal̤ keṭpac civaṉĕṉṟe vāytiṟappāy
tĕṉṉā ĕṉṉā muṉṉam tīcer mĕḻukuŏppāy
ĕṉṉāṉai ĕṉaraiyaṉ iṉṉamutu ĕṉṟu ĕllomum
cŏṉṉomkel̤ vĕvveṟāy iṉṉam tuyilutiyo
vaṉṉĕñcap petaiyarpol vāl̤ā kiṭattiyāl
ĕṉṉe tuyiliṉ paricelor ĕmpāvāy.
Oh, girl! Is it a play? For many celestials (“Amarar”)
He is not even thinkable. The One with bounteous wealth.
On hearing His symbols you would open your mouth saying “Shiva”.
Even before completing the word saying “Oh the Lord of South”,
you would become like the wax put on the fire. We are all saying my One,
“My King, Sweet nectar” and so many other things, hear.
Still, are you sleeping? You are lying like the crude-hearted females.
How powerful is this sleep!!
Kōḻi CilambaDhanyasi கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகு எங்கும்
ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண்சங்கு எங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழி ஈதென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
ஏழைபங்காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய்.
koḻi cilampac cilampum kuruku ĕṅkum
eḻil iyampa iyampum vĕṇcaṅku ĕṅkum
keḻil parañcoti keḻil paraṅkaruṇai
keḻil viḻuppŏrul̤kal̤ pāṭiṉom keṭṭilaiyo
vāḻi ītĕṉṉa uṟakkamo vāytiṟavāy
āḻiyāṉ aṉpuṭaimai āmāṟum ivvāṟo
ūḻi mutalvaṉāy niṉṟa ŏruvaṉai
eḻaipaṅkāl̤aṉaiye pāṭelor ĕmpāvāy.
The hens started shouting, so are the sparrows.
The “Yazh” and white conches(“Changu”) produced their sound
everywhere. We are singing the Supreme Luminance, Supreme Grace
and the great things, didn’t you listen? What a sleep it is, long live!
Open your mouth. Is this the way of loving the One with the
disc weapon in His hand? One who stood beyond the deluge, Him,
who shares the body with the slim lady (“Uma”)
(it could also be interpreted as the Partner of poor), let us sing!
MunnaippaḻamNattakurinji முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றவுன் சீரடியோம்
உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவர் ஆவர் அவர் உகந்து
சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணி செய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கு எம்கோன் நல்குதியேல்
என்ன குறையும் இலோம் ஏலோர் எம்பாவாய்.
muṉṉaip paḻampŏruṭkum muṉṉaip paḻampŏrul̤e
piṉṉaip putumaikkum perttum ap pĕṟṟiyaṉe
uṉṉaip pirāṉākap pĕṟṟavuṉ cīraṭiyom
uṉṉaṭiyār tāl̤paṇivom āṅkavarkke pāṅkāvom
aṉṉavare ĕmkaṇavar āvar avar ukantu
cŏṉṉa parice tŏḻumpāyp paṇi cĕyvom
iṉṉa vakaiye ĕmakku ĕmkoṉ nalkutiyel
ĕṉṉa kuṟaiyum ilom elor ĕmpāvāy.
Oh, the Oldest thing of the oldest things!
The recently named latest of the newest things!
We, Your disciplined slaves, who got Yourself as our Lord,
would bow down to the foot of your slaves; would become friends
of them only; One like them only would become our husband;
we would serve the way he likingly tells.
If you, our King, bless us this way we are free from any wants.
Pādāḷam ĒḻuShuddha Saveri பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
கோதில் குலத்து அரன் தன் கோயில் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன் ஊர் ஏதவன் பேர் ஆர் உற்றார் ஆர் அயலார்
ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலார் எம்பாவாய்.
pātāl̤am eḻiṉumkīḻ cŏṟkaḻivu pātamalar
potār puṉaimuṭiyum ĕllāp pŏrul̤muṭive
petai ŏrupāl tirumeṉi ŏṉṟallaṉ
vetamutal viṇṇorum maṇṇum tutittālum
ota ulavā ŏrutoḻaṉ tŏṇṭarul̤aṉ
kotil kulattu araṉ taṉ koyil piṇāppil̤l̤aikāl̤
etavaṉ ūr etavaṉ per ār uṟṟār ār ayalār
etavaṉaip pāṭum paricelār ĕmpāvāy.
Even below the seven underneath worlds is the Floral Feet
that is beyond words (indescribable)! The Splendid Hair of floral
fragrance is (beyond) the end of all matters!! Female on one side,
His Holy Form is not just one. Staring with Vedas, even if the celestial
powers and the earth praise Him, He is indescribable.
That One Friend is residing in the hearts of His servants.
Oh girls, who serve the “Hara” of flawless tradition, tell us,
“Which is His town? What is His name? Who is related and who is not?
What is the way to sing of Him ?!”
Moyyār TaḍamPurvikalyani மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முகேர்என்னக்
கையாற் குடைந்து குடைந்து உன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோம் காண் ஆர் அழல் போற்
செய்யா வெண்ணீறாடி செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
ஐயா நீ ஆட்கொண்டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உயர்ந்தொழிந்தோம்
எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய்.
mŏyyār taṭam pŏykai pukku mukerĕṉṉak
kaiyāṟ kuṭaintu kuṭaintu uṉ kaḻalpāṭi
aiyā vaḻiyaṭiyom vāḻntom kāṇ ār aḻal poṟ
cĕyyā vĕṇṇīṟāṭi cĕlvā ciṟumaruṅkul
maiyār taṭaṅkaṇ maṭantai maṇavāl̤ā
aiyā nī āṭkŏṇṭarul̤um vil̤aiyāṭṭiṉ
uyvārkal̤ uyyum vakaiyĕllām uyarntŏḻintom
ĕyyāmaṟ kāppāy ĕmaiyelor ĕmpāvāy.
The pond is filled with the reverberations of the flies,
bathing in that pond, striking the water with our bud like hands
singing your ornate foot, Oh Great One, your traditional slaves, we thrived.
Oh Red One like the fierce fire! Oh White Ash smeared Rich One!
The Lord of the Lady with nicely dyed, well formed eyes and small waist.
Oh Great One, in your play of blessing us by taking as slaves,
the way people get salvation we all got salvation.
Help us not to lose our resolution.
Ārtta PiṟaviShankarabharanam ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெட நாம் ஆர்த்துஆடும்
தீர்த்தன் நற்றில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணி குழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்து உடையான் பொற்பாதம்
ஏத்தி இருஞ்சுனைநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
ārtta piṟavit tuyarkĕṭa nām ārttuāṭum
tīrttaṉ naṟṟillaic ciṟṟampalatte tīyāṭum
kūttaṉ ivvāṉum kuvalayamum ĕllomum
kāttum paṭaittum karantum vil̤aiyāṭi
vārttaiyum peci val̤aicilampa vārkalaikal̤
ārpparavam cĕyya aṇi kuḻalmel vaṇṭārppap
pūttikaḻum pŏykai kuṭaintu uṭaiyāṉ pŏṟpātam
etti iruñcuṉainīr āṭelor ĕmpāvāy.
The One with chaste water(river),
whom we pray to and dance in order to get rid of the
roaring suffering of birth. The Dancer with fire at the tiny arena in nice
“Thillai” is protecting, creating and removing this sky,
world and all of us as His play. Speaking the (sacred) words (of Him),
the bangles tingling together with other ornaments chiming, the bees buzzing
on the decorated plait, striking the (water in the) floral pond, praising the
Golden Foot of the Lord, let us take bath in this nice hill-tank.
PaiṅguvaḷaiSaveri பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
அங்கம் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலம்கழுவுவார் வந்து சார்தலினால்
எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்று இசைந்த
பொங்குமடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம்
சங்கம் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்துஆர்ப்பப்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
paiṅkuval̤aik kārmalarāl cĕṅkamalap paimpotāl
aṅkam kurukiṉattāl piṉṉum aravattāl
taṅkal̤ malamkaḻuvuvār vantu cārtaliṉāl
ĕṅkal̤ pirāṭṭiyum ĕṅkoṉum poṉṟu icainta
pŏṅkumaṭuvil pukappāyntu pāyntu nam
caṅkam cilampac cilampu kalantuārppap
kŏṅkaikal̤ pŏṅkak kuṭaiyum puṉalpŏṅkap
paṅkayap pūmpuṉal pāyntu āṭelor ĕmpāvāy.
On account of the dark green “Kuvalai”
flower and the fresh bud of the red lotus,
and on account of the buzzing sound of the small-bodied creatures,
this brimming pond appears as our Goddess and our King
with those who come for refuge to wash away their impurities.
In this lotus filled pond we plunge in and thrust about.
Our conches and anklets together make a ringing sound,
breasts delight, even the water springs overflow. Swim in the pond.
Kādār KuḻaiyāḍaSuddhadhanyasi காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
கோதை குழலாட வண்டின் குழாம் ஆடச்
சீதப் புனல்ஆடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருள் ஆமா பாடி
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார் பாடி
ஆதி திறம்பாடி அந்தம் ஆமா பாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்துஎடுத்த பெய்வளை தன்
பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
kātār kuḻaiyāṭap paimpūṇ kalaṉāṭak
kotai kuḻalāṭa vaṇṭiṉ kuḻām āṭac
cītap puṉalāṭic ciṟṟam palampāṭi
vetap pŏrul̤pāṭi appŏrul̤ āmā pāṭi
coti tiṟampāṭic cūḻkŏṉṟait tār pāṭi
āti tiṟampāṭi antam āmā pāṭip
petittu nammai val̤arttuĕṭutta pĕyval̤ai taṉ
pātat tiṟampāṭi āṭelor ĕmpāvāy.
The earrings and golden ornaments dance.
The flower garland on the plaits and the bees around it dance.
Bathing in the chill water, singing of the Tiny Hall, singing of the Lord,
Who is the substance of the Vedas, singing of the Lord in all
the ways He is shining as the substance, singing the greatness of
His nature of Luminance (effulgence), singing of the bunch of “Konrai”
flowers (that He wears), singing of the power of the Lord Who is Source,
singing of Him, Who is the end of all matter, singing of the glory of the
foot of the Lady (Shakti), who brings us up and helps us evolve – Bathe & play.
Ōrorukāl EmperumānHuseni ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
சீரொருகால் வாய் ஓவாள் சித்தம் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பனிப்பப்
பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான் பணியாள்
பேரரையற்கு இங்ஙனே பித்துஒருவர் ஆமாறும்
ஆர்ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர் தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
orŏrukāl ĕmpĕrumāṉ ĕṉṟĕṉṟe nampĕrumāṉ
cīrŏrukāl vāy ovāl̤ cittam kal̤ikūra
nīrŏrukāl ovā nĕṭuntārai kaṇ paṉippap
pārŏrukāl vantaṉaiyāl̤ viṇṇorait tāṉ paṇiyāl̤
peraraiyaṟku iṅṅaṉe pittuŏruvar āmāṟum
ārŏruvar ivvaṇṇam āṭkŏl̤l̤um vittakar tāl̤
vāruruvap pūṇmulaiyīr vāyāra nāmpāṭi
eruruvap pūmpuṉalpāyntu āṭelor ĕmpāvāy.
Now and then she utters, “My Lord”.
Thus her mouth never relents in praising of the
glory of our Lord! Rejoicing in the thought of the Lord,
she cries relentlessly wetting the eyes. She does not return
to this world, nor bow down to the celestial powers.
To the One Emperor, she becomes mad like this.
Let us sing of the Proficient One, who takes slaves like this.
Oh girls with ornament dressed breasts, let us swim in the floral
stream and sing of the golden feet of that Lord to our hearts content.
MunnikkaḍalaiAmritavarshini முன் இக்கடலைச் சுருக்கி எழுந்து உடையாள்
என்னத் திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்து எம்பிராட்டி திருவடிமேல்
பொன்னஞ் சிலம்பில் சிலம்பித் திருப்புருவம்
என்னச் சிலை குலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி அவள் நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே
என்னப் பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய்.
muṉ ikkaṭalaic curukki ĕḻuntu uṭaiyāl̤
ĕṉṉat tikaḻntu ĕmmai āl̤uṭaiyāl̤ iṭṭiṭaiyiṉ
miṉṉip pŏlintu ĕmpirāṭṭi tiruvaṭimel
pŏṉṉañ cilampil cilampit tiruppuruvam
ĕṉṉac cilai kulavi nantammai āl̤uṭaiyāl̤
taṉṉiṟ pirivilā ĕṅkomāṉ aṉparkku
muṉṉi aval̤ namakku muṉcurakkum iṉṉarul̤e
ĕṉṉap pŏḻiyāy maḻaiyelor ĕmpāvāy.
Oh Rain! First the water from the seas
condense and go up as steam in the skies.
Let it become dark cloud, dark like the Goddess (Shakti)!
May the lightning shall shine like the slim waist of Her
who rules us May the thunder shall sound like the tinkling of
Her golden anklet, May the rainbow shall arch like Her eyebrow,
May you shower like the grace She comes forward and gives first to
the lovers of our Lord, Who is inseparable from Her, Who enslaved us!
CeṅgaṇṇavanpālVasanta Bhairavi செங்கணவன்பால் திசைமுகன் பால் தேவர்கள் பால்
எங்கும் இலாதோர் இன்பம் நம் பாலதாக்
கொங்குஉண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை
அங்கண் அரசை அடியோங்கட்கு ஆரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
cĕṅkaṇavaṉpāl ticaimukaṉ pāl tevarkal̤ pāl
ĕṅkum ilātor iṉpam nam pālatāk
kŏṅkuuṇ karuṅkuḻali nantammaik kotāṭṭi
iṅku nam illaṅkal̤ toṟum ĕḻuntarul̤ic
cĕṅkamalap pŏṟpātam tantarul̤um cevakaṉai
aṅkaṇ aracai aṭiyoṅkaṭku āramutai
naṅkal̤ pĕrumāṉaip pāṭi nalantikaḻap
paṅkayap pūmpuṉal pāyntu āṭelor ĕmpāvāy.
The rare Bliss that is not got by Vishnu (the red eyed one),
by Brahma (one with face in each direction) and by the other divines
– shall be ours! Mother (Shakti) – one of dark hair and bees around
the flowers she is adorning, pampers us. Removes all our faults.
Our Lord is residing and blessing in each of our homes,
blessing us giving the red lotus like Golden foot.
The Charming eyed king, the great Nectar for us, His slaves!
We, sing His praises and our virtue and prosperity shall rise!
We will bathe in this lotus filled water.
AṇṇāmalaiyānSama அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும்
விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீறு அற்றாற்போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
தண்ணார் ஒளிமயங்கித் தாரகைகள் தாம் அகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர்
விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிக்
கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
பெண்ணே இப்பூம்புனல்பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
aṇṇāmalaiyāṉ aṭikkamalam cĕṉṟiṟaiñcum
viṇṇor muṭiyiṉ maṇittŏkai vīṟu aṟṟāṟpol
kaṇṇār iravi katirvantu kārkarappat
taṇṇār ŏl̤imayaṅkit tārakaikal̤ tām akalap
pĕṇṇāki āṇāy aliyāyp piṟaṅkŏl̤icer
viṇṇāki maṇṇāki ittaṉaiyum veṟākik
kaṇṇār amutamāy niṉṟāṉ kaḻalpāṭip
pĕṇṇe ippūmpuṉalpāyntu āṭelor ĕmpāvāy.
As the heaps of precious gems on the crowns
of the celestial powers lose their radiance,
when they go to salute the feet lotuses of the Lord of “Annamalai”,
the stars fade away with their cold luminance when the one in the eye –
Sun comes to remove the darkness. Being female, male, neuter, rays
filled sky, earth and Being apart from all these,
One who stands as the nectar for the eyes, singing His ornate
Foot, Oh girl, bathe in this floral stream.
Uṅgaiyiṟ PiḷḷaiHindolam உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று
அங்கப் பழஞ்சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள்
எங்கொங்கை நின்னன்பர் அல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க
கங்குல் பகல் எங்கண் மற்றொன்றும் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கு எங்கோன் நல்குதியேல்
எங்கெழிலென் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய்.
uṅkaiyiṟ pil̤l̤ai uṉakke aṭaikkalam ĕṉṟu
aṅkap paḻañcŏl putukkum ĕm accattāl
ĕṅkal̤ pĕrumāṉ uṉakkŏṉṟu uraippom kel̤
ĕṅkŏṅkai niṉṉaṉpar allārtol̤ ceraṟka
ĕṅkai uṉakkallātu ĕppaṇiyum cĕyyaṟka
kaṅkul pakal ĕṅkaṇ maṟṟŏṉṟum kāṇaṟka
iṅkip parice ĕmakku ĕṅkoṉ nalkutiyel
ĕṅkĕḻilĕṉ ñāyiṟu ĕmakkelor ĕmpāvāy.
“The child in your hand is your own refugee”,
because of our fear of that adage coming to existence,
our Lord, we tell you something, listen!
Let our breasts not join the shoulder of somebody
who is not Your lover; Let my hand not do any service other
than for You; Night or day let my eye not see anything else.
If You, my Lord, give us this gift, let the Sun rise wherever,
what is our problem?
Pōṟṟi AruḷuganMadhyamavati போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்
போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்
போற்றி யாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
போற்றியாம் மார்கழி நீராடேலோர் எம்பாவாய்.
poṟṟi arul̤uka niṉ ātiyām pātamalar
poṟṟi arul̤uka niṉ antamām cĕntal̤irkal̤
poṟṟi ĕllā uyirkkum toṟṟamām pŏṟpātam
poṟṟi ĕllā uyirkkum pokamām pūṅkaḻalkal̤
poṟṟi ĕllā uyirkkum īṟām iṇaiyaṭikal̤
poṟṟi māl nāṉmukaṉum kāṇāta puṇṭarikam
poṟṟi yām uyya āṭkŏṇṭarul̤um pŏṉmalarkal̤
poṟṟiyām mārkaḻi nīrāṭelor ĕmpāvāy.
Praises, bless (us) Your flower of feet, the beginning!
Praises, bless Your red tender-shoots, the end!
Praise to the Golden feet, the origin of all lives!
Praise to the Floral ornate feet, the pleasure of all lives!
Praise to the Parallel feet, the termination of all lives!
Praise to the Lotus not seen by Vishnu and the four-faced!
praises to the Golden flowers that bless us taking as slaves!
Praises! Bathing in the “Markazhi” month!

You can download திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF by clicking on he following download button.

HinduNidhi App Download

Download திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF using below link

HinduNidhi App Download

REPORT THISIf the download link of திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If திருவெம்பாவை பாடல்கள் விளக்கம் is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *