దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu PDF in Telugu

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu Telugu PDF Download

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu in Telugu for free using the download button.

Tags:

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are going to upload the దత్తాత్రేయ స్తోత్రం PDF / Dattatreya Stotram PDF Telugu language to help the devotees. This hymn is very divine and reveals the reality of Sridattatreya. This hymn is from Srinaradpurana and it was composed by Srinaradamuni himself. We all know about the remembrance of Naradamuni. Constantly chanting the name of Lord Narayana, Narad Muni gained the permanent membership of Vaikuntha and access to the heart of the Lord. Lord Dattatreya is Lord Vishnu and Naradamuni had an idea of ​​his various forms of fame.
Dattatreya Namostute is a Dhrupad and while composing this hymn invoking Datta Maharaj in various ways, it seems that Narad Muni should have wanted to see Datta Maharaj, and Datta Maharaj must have darshan to the sages in person, realizing the title of his memory. This psalm is composed of eighteen verses.

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం PDF | Dattatreya Stotram PDF in Telugu

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం |
సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే ||
జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే |
భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ ||
జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ |
దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ ||
కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |
వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౩ ||
హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత |
పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౪ ||
యజ్ఞభోక్తే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ |
యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౫ ||
ఆదౌ బ్రహ్మా మధ్యే విష్ణుః అంతే దేవః సదాశివః |
మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౬ ||
భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే |
జితేంద్రియజితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౭ ||
దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్యరూపధరాయ చ |
సదోదితపరబ్రహ్మ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౮ ||
జంబుద్వీపే మహాక్షేత్రే మాతాపురనివాసినే |
జయమానసతాం దేవ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౯ ||
భిక్షాటనం గృహే గ్రామే పాత్రం హేమమయం కరే |
నానాస్వాదమయీ భిక్షా దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౦ ||
బ్రహ్మజ్ఞానమయీ ముద్రా వస్త్రే చాకాశభూతలే |
ప్రజ్ఞానఘనబోధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౧ ||
అవధూతసదానందపరబ్రహ్మస్వరూపిణే |
విదేహదేహరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౨ ||
సత్యరూపసదాచారసత్యధర్మపరాయణ |
సత్యాశ్రయపరోక్షాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౩ ||
శూలహస్తగదాపాణే వనమాలాసుకంధర |
యజ్ఞసూత్రధరబ్రహ్మన్ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౪ ||
క్షరాక్షరస్వరూపాయ పరాత్పరతరాయ చ |
దత్తముక్తిపరస్తోత్ర దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౫ ||
దత్త విద్యాఢ్యలక్ష్మీశ దత్త స్వాత్మస్వరూపిణే |
గుణనిర్గుణరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౬ ||
శత్రునాశకరం స్తోత్రం జ్ఞానవిజ్ఞానదాయకమ్ |
సర్వపాపం శమం యాతి దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧౭ ||
ఇదం స్తోత్రం మహద్దివ్యం దత్తప్రత్యక్షకారకమ్ |
దత్తాత్రేయప్రసాదాచ్చ నారదేన ప్రకీర్తితమ్ || ౧౮ ||
You may also like:

షష్టి దేవి స్తోత్రం | Sashti Devi Stotram Telugu
Vishnu Sahasranamam Telugu
అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం | Anantha Padmanabha Swamy Vratham Telugu
Sri Venkateshwara Stotram in Telugu PDF | శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్రం PDF
Hanuman Suktam Telugu
శివ అష్టోత్తర శత నామావళి | Shiva Ashtothram in Telugu
Kalabhairava Ashtakam in Telugu
Sri Rama Pravara in Telugu

Here you can download the దత్తాత్రేయ స్తోత్రం PDF / Dattatreya Stotram PDF Telugu by click on the link given below.

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu pdf

దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If దత్తాత్రేయ స్తోత్రం | Dattatreya Stotram Telugu is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.