Sri Chamundeshwari Stotram PDF in Kannada

Sri Chamundeshwari Stotram Kannada PDF Download

Sri Chamundeshwari Stotram in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Sri Chamundeshwari Stotram in Kannada for free using the download button.

Tags:

Sri Chamundeshwari Stotram Kannada PDF Summary

Dear readers, here we are presenting Sri Chamundeshwari Stotram in Kannada PDF to all of you. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಅಧಿದೇವತೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ.
ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ’ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ‘ತ್ರಿಮೂತ ಕ್ಷೇತ್ರ’ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವಿದೆ, ಇದು ಎಂಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ‘ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ’ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಿವ ದೇವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ‘ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sri Chamundeshwari Stotram Lyrics in Kannada PDF

॥ ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮಾಹಾಮಾಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ವೇದ್ಯಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠದಯಿತ ಗೌರೀ ಗಿರಿಜಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮಾಹಾವಾಣೀ ಮನೋನ್ಮಣೀ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಹಸ್ರಕರಮಂಡಿತಾ

ಕೌಸುಂಭವಸನೋಪೇತಾ ರತ್ನಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ ॥ 3 ॥

ಗಣೇಶಸ್ಕನ್ದಜನನೀ ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾ

ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ದುರ್ಗಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ದಂಡಿನೀ ಜಯಾ ॥ 4 ॥

ಕರಾಂಗುಳಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ

ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ ॥ 5 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಬಗಳಾ ಬಾಲಾ ಚಕ್ರೇಶೀ ವಿಜಯಾಽಮ್ಬಿಕಾ

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಬಲಾಽದ್ರಿನಿಲಯಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ

ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಿಕಾ ॥ 7 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಸತೀ

ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಜ್ವಲಃಜಿಹ್ವಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ನಿಷುಂಭ ಶುಂಭದಮನೀ ರಕ್ತಬೀಜನಿಷೂದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾ ಶುಭಾ ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾ

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಽಽರ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 10 ॥

ಬಿನ್ದುಪೀಠಕೃತಾವಾಸಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಕಾ

ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 11 ॥

ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ

ಜಾಲನ್ಧರಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ನವಾವರಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ನವಾಕ್ಷರಮನುಸ್ತುತಾ

ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಡ್ಯಾ ಜ್ವಲದ್ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತಾಯುಧಾ ॥ 13 ॥

ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ವಿಭೂಷಿತಾ

ಚರಚರಜಗದ್ರೂಪಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಪರಾಜಿತಾ ॥ 14 ॥

ಓಡ್ಯಾನ್ನಪೀಠನಿಲಯಾ ಲಲಿತಾ ವಿಷ್ಣುಸೋದರೀ

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾ ವಜ್ರೇಶೀ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳರೂಪಾಡ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಾ

ಅಷ್ಟಾದಶಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭೈರವೀ ಪರಾ ॥ 16 ॥

ರುಂಡಮಾಲಾಲಸತ್ಕಂಠಾ ಭಂಡಾಸುರವಿಮರ್ಧಿನೀ

ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕಾಂಡ ಕೋದಂಡ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಲಸತ್ಕರಾ ॥ 17 ॥

ಶಿವದೂತೀ ವೇದಮಾತಾ ಶಾಂಕರೀ ಸಿಂಹವಾಹನಾ ।

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯೂಪಚಾರಾಡ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 18 ॥

ನವದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ

ಚಂಡಮುಂಡ ಶಿರಃಛೇತ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಸುಧಾಮಯೀ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರವರತಾಟಂಕಾ ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾ

ಶ್ರೀರಾಜರಾಜ ವರದಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 20 ॥

ಶಾಕಮ್ಬರೀ ಶಾನ್ತಿದಾತ್ರೀ ಶತಹನ್ತ್ರೀ ಶಿವಪ್ರದಾ

ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ ರಮ್ಯಾ ರಮಣೀಯವರಾಕೃತಿಃ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಚಾಮುಂಡಿಕಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ

ಪಠನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾಽರ್ಚಯನ್ ದೇವೀಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ॥

You can download Sri Chamundeshwari Stotram in Kannada PDF by clicking on the following download button.

Sri Chamundeshwari Stotram pdf

Sri Chamundeshwari Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Sri Chamundeshwari Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Sri Chamundeshwari Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.