Bridge Course for Class 8 English PDF

Bridge Course for Class 8 English PDF Download

Bridge Course for Class 8 English PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Bridge Course for Class 8 English for free using the download button.

Bridge Course for Class 8 English PDF Summary

Hello Students! here we have good news for you because today we are going to share Bridge Course for Class 8 English PDF with you. Due to the coronavirus, the pandemic government has started the Gyansetu Bridge Course PDF scheme for the students of class 2nd to 10th. This scheme has started by the government with the aim to provide proper education to students. The students who are looking for an English Bridge Course Class 8 PDF can download it here easily. Below we have provided the download link for Bridge Course for Class 8 English PDF to help the students.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

Bridge Course for Class 8 English PDF

विषय : इंग्रजी इयत्ता : आठिी

 • प्रिततक: शालेय वशक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 • प्रकाशक: राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 • प्रेरणा: मा. श्रीम. िंदना कृ ष्ट्णा, (भा.प्र.से.)
  अपर मुख्य सविि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
 • मागतदशतक: मा. श्री विशाल सोळंकी, (भा.प्र.से.)
  आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
 • मागतदशतक: मा. श्री राहुल वििेदी, (भा.प्र.से.)
  राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, मुंबई.
 • संपादक: मा. श्री वदनकर टेमकर
  संिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 • सहसंपादक : डॉ. विलास पाटील
  सहसंिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 • कायतकारी संपादक: डॉ. कमलादेिी आिटे,
  उप संिालक, राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 • संपादन सहाय्य: श्री अजयकु मार फुं दे.
  अवधव्याख्याता, इंग्रजी भाषा विभाग,
  राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.
 • संपादन सहाय्य: श्री अवभनि भोसले.
  विषय सहाय्यक, आय.टी. विभाग,
  राज्य शैक्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, महाराष्ट्र, पुणे.

वनर्ममती सवमती सदस्य

1. श्री विजयकु मार सोपानराि सायगुंडे, जेष्ट्ठ अवधव्याख्याता, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
2. डॉ इब्राहीम वपरसाब नद्दाफ, जेष्ट्ठ अवधव्याख्याता, वज.वश.प्र.सं., उस्मानाबाद.
3. श्री.लोहारे नागेश अशोकराि, विषय सहायक, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
4. श्री मुंढे संदीप मधुकर, वज.वश.प्र.सं., लातूर.
5. श्री.पिार संजय तुकाराम, विषय सहायक वज.वश.प्र.सं., उस्मानाबाद.
6. श्री.पािडे राजेश गणपतराि, विषय सहायक, वज.वश.प्र.सं.,नांदेड.
7. श्री.साळुंखे िंद्रकांत ह, माध्यवमक वशक्षक, सरस्िती विद्यालय तामलिाडी, उस्मानाबाद.
8. डॉ.मुगळे गजेंद्र व्यंकटराि, माध्यवमक वशक्षक, श्री.ज्ञानेश्वर विद्यालय तुरोरी,उस्मानाबाद.
9. श्री.मुगळे प्रशांत लक्ष्मीकांत, माध्यवमक वशक्षक,एस.एम.राजस्थान विद्यालय,लातूर.
10.श्री.वगरी श्यामसुरेश गुमानवगरी,माध्यवमक वशक्षक, वज.प.प्रशाला अंबुलगा(बु).लातूर.
11.डॉ.वभसेवदनेश दत्तू, पदिीधर, वज.प.प्रशाला पानगाि,लातूर.
12.श्रीम.कानडे संगीता साम्बय्या, प्रा.वशक्षक, वज.प.के .शा.वशिली,लातूर
13.श्री.सरिडे बळिंत मारुतीराि, प्रा.वशक्षक, वज.प.प्रा.शा.यलमिाडी,लातूर.
14.श्रीम.उपासे सवरता सुधाकर, पदिीधर, वज.प.प्रशाला.उमरगा.उस्मानाबाद.
15.श्री.गरड सजेराि भुजंग, पदिीधर, िंदानी विद्यालय परंडा,उस्मानाबाद
16.श्री.गुरि प्रिीण महादेि, पदिीधर, राजीि गांधी विद्यालय तुळजापूर,उस्मानाबाद.
17.श्री.बवदमे मनोज गणपतराि, पदिीधर, वज.प.प्रा.शाळा कालदेि वनम्बाला,उस्मानाबाद.
18.श्री.सोनािणे दीपक ज्ञानेश्वर, पदिीधर, वज.प.प्रशाला.आरळी,उस्मानाबाद
19.श्री.सोंके ज्योतीराम, पदिीधर, विद्याभिन माध्यवमक विद्यालय.उस्मानाबाद
20.श्रीम.खारटमोल मीनाक्षी पंवडत, साधन व्यक्ती, गट साधन कें द्र भातुकली,अमरािती.
Here you can download the Bridge Course for Class 8 English PDF by clicking on the link given below.

Bridge Course for Class 8 English pdf

Bridge Course for Class 8 English PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Bridge Course for Class 8 English PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Bridge Course for Class 8 English is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “Bridge Course for Class 8 English

Leave a Reply

Your email address will not be published.