బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam PDF in Telugu

బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam Telugu PDF Download

బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam in Telugu for free using the download button.

Tags:

బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam Telugu PDF Summary

Dear Readers, today we are going to share బిల్వాష్టకం PDF / Bilvashtakam PDF in Telugu for our daily users. There are many mantras and hymns to worship Lord Bholenath in the month of Shravan but the holy Bilvastakam is the most influential of them all. It should be recited while offering Bel leaves to Mahadev Shankar. This is a very powerful stotra dedicated to lord shiva. Below we have provided the download link for Bilvashtakam Telugu PDF.

The famous Bilvastakam describes the qualities of the Bel-Patra and Shiva’s love for it. Bilvastakam is one of the mantras from Sounds of Isha’s ‘Triguna’ CD. In ‘Triguna’ CD, Sounds of Isha presents famous chants in praise of Shiva, in a new and unique way.

బిల్వాష్టకం PDF | Bilvashtakam PDF in Telugu

బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 1 ॥
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 2 ॥
దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనమ్ ।
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 3 ॥
సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 4 ॥
దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ ।
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 5 ॥
ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ ।
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 6 ॥
కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనమ్ ।
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 7 ॥
ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరమ్ ।
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితమ్ ॥ 8 ॥
ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకమ్ ॥
వికల్ప సంకర్పణ
త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః ।
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనమ్ ।
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః ।
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా ।
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనమ్ ।
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ ।
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ ।
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనమ్ ।
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే ।
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా ।
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥
బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ॥

Bilvashtakam Telugu PDF

Here you can download the బిల్వాష్టకం PDF / Bilvashtakam PDF in Telugu by clicking on the link given below.

బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.