ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra PDF Kannada

ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra Kannada PDF Download

Free download PDF of ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra Kannada using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra Kannada - Description

Dear readers, here we are offering Bhaktamar Stotra PDF in Kannada to all of you. This is a very popular and all-pervading Mahamantra of the Bhaktamara Stotra is also given in the hymn. There are also 48 special mantras of the 48 poems. Worship Bhaktamar Stotra daily and experience happiness and peace in life by meditating on Dharma. It provides wealth and prosperity. Regular recitation of this mantra brings peace of mind and happiness, prosperity, and glory. It is believed that this Stotra has such a supreme devotional feeling that if you recite it with a sincere heart, you feel God Himself. It dispels the darkness of sin and ensures the dawn of knowledge. This is a very important verse for overall benefit. Bhaktamar Stotra is of great importance in Jainism. Bhaktamar Stotra was composed by Acharya Srimantang Suri, who was born in Varanasi to ‘Dhandev’ Shrestha. Bhaktamar Stotra is the most popular Sanskrit prayer in the Jain traditions. This is a divine hymn for those who believe in mantra power.

Bhaktamar Stotra PDF in Kannada

ಭಕ್ತಾಮರಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಕ್ತಾಮರ-ಪ್ರಣತ-ಮೌಲಿಮಣಿ-ಪ್ರಭಾಣಾ –

ಮುದ್ಯೋತಕಂ ದಲಿತ-ಪಾಪ-ತಮೋವಿತಾನಂ .

ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಜಿನ ಪಾದಯುಗಂ ಯುಗಾದಾ-

ವಾಲಂಬನಂ ಭವಜಲೇ ಪತತಾಂ ಜನಾನಾಂ .. 1..

ಯಃ ಸಂಸ್ತುತಃ ಸಕಲ-ವಾಙ್ಮಯ- ತತ್ತ್ವ-ಬೋಧಾ-

ದುದ್ಭೂತ- ಬುದ್ಧಿಪಟುಭಿಃ ಸುರಲೋಕನಾಥೈಃ .

ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಜಗತ್ತ್ರಿತಯ ಚಿತ್ತ-ಹರೈರುದರೈಃ

ಸ್ತೋಷ್ಯೇ ಕಿಲಾಹಮಪಿ ತಂ ಪ್ರಥಮಂ ಜಿನೇಂದ್ರಂ .. 2..

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿನಾಽಪಿ ವಿಬುಧಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪೀಠ

ಸ್ತೋತುಂ ಸಮುದ್ಯತ ಮತಿರ್ವಿಗತತ್ರಪೋಽಹಂ .

ಬಾಲಂ ವಿಹಾಯ ಜಲಸಂಸ್ಥಿತಮಿಂದು ಬಿಂಬ –

ಮನ್ಯಃ ಕ ಇಚ್ಛತಿ ಜನಃ ಸಹಸಾ ಗ್ರಹೀತುಂ .. 3..

ವಕ್ತುಂ ಗುಣಾನ್ ಗುಣಸಮುದ್ರ ಶಶಾಂಕ್ಕಾಂತಾನ್

ಕಸ್ತೇ ಕ್ಷಮಃ ಸುರಗುರುಪ್ರತಿಮೋಽಪಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ .

ಕಲ್ಪಾಂತ-ಕಾಲ್-ಪವನೋದ್ಧತ-ನಕ್ರಚಕ್ರಂ

ಕೋ ವಾ ತರೀತುಮಲಮಂಬುನಿಧಿಂ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ .. 4..

ಸೋಽಹಂ ತಥಾಪಿ ತವ ಭಕ್ತಿ ವಶಾನ್ಮುನೀಶ

ಕರ್ತುಂ ಸ್ತವಂ ವಿಗತಶಕ್ತಿರಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಃ .

ಪ್ರೀತ್ಯಽಽತ್ಮವೀರ್ಯಮವಿಚಾರ್ಯ ಮೃಗೋ ಮೃಗೇಂದ್ರಂ

ನಾಭ್ಯೇತಿ ಕಿಂ ನಿಜಶಿಶೋಃ ಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥಂ .. 5..

ಅಲ್ಪಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತವತಾಂ ಪರಿಹಾಸಧಾಂ

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿರೇವ ಮುಖರೀಕುರುತೇ ಬಲಾನ್ಮಾಂ .

ಯತ್ಕೋಕಿಲಃ ಕಿಲ ಮಧೌ ಮಧುರಂ ವಿರೌತಿ

ತಚ್ಚಾರುಚೂತ-ಕಲಿಕಾನಿಕರೈಕಹೇತು .. 6..

ತ್ವತ್ಸಂಸ್ತವೇನ ಭವಸಂತತಿ-ಸನ್ನಿಬದ್ಧಂ

ಪಾಪಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ಕ್ಷಯಮುಪೈತಿ ಶರೀರ ಭಾಜಾಂ .

ಆಕ್ರಾಂತ-ಲೋಕಮಲಿನೀಲಮಶೇಷಮಾಶು

ಸೂರ್ಯಾಂಶುಭಿನ್ನಮಿವ ಶಾರ್ವರಮಂಧಕಾರಂ .. 7..

ಮತ್ವೇತಿ ನಾಥ್! ತವ್ ಸಂಸ್ತವನಂ ಮಯೇದ –

ಮಾರಭ್ಯತೇ ತನುಧಿಯಾಪಿ ತವ ಪ್ರಭಾವಾತ್ .

ಚೇತೋ ಹರಿಷ್ಯತಿ ಸತಾಂ ನಲಿನೀದಲೇಷು

ಮುಕ್ತಾಫಲ-ದ್ಯುತಿಮುಪೈತಿ ನನೂದಬಿಂದುಃ .. 8..

ಆಸ್ತಾಂ ತವ ಸ್ತವನಮಸ್ತಸಮಸ್ತ-ದೋಷಂ

ತ್ವತ್ಸಂಕಥಾಽಪಿ ಜಗತಾಂ ದುರಿತಾನಿ ಹಂತಿ .

ದೂರೇ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಃ ಕುರುತೇ ಪ್ರಭೈವ

ಪದ್ಮಾಕರೇಷು ಜಲಜಾನಿ ವಿಕಾಶಭಾಂಜಿ .. 9..

ನಾತ್ಯದ್-ಭೂತಂ ಭುವನ-ಭುಷಣ ಭೂತನಾಥ

ಭೂತೈರ ಗುಣೈರ್-ಭುವಿ ಭವಂತಮಭಿಷ್ಟುವಂತಃ .

ತುಲ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಭವತೋ ನನು ತೇನ ಕಿಂ ವಾ

ಭೂತ್ಯಾಶ್ರಿತಂ ಯ ಇಹ ನಾತ್ಮಸಮಂ ಕರೋತಿ .. 10..

ದೃಷ್ಟವಾ ಭವಂತಮನಿಮೇಷ-ವಿಲೋಕನೀಯಂ

ನಾನ್ಯತ್ರ ತೋಷಮುಪಯಾತಿ ಜನಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಃ .

ಪೀತ್ವಾ ಪಯಃ ಶಶಿಕರದ್ಯುತಿ ದುಗ್ಧ ಸಿಂಧೋಃ

ಕ್ಷಾರಂ ಜಲಂ ಜಲನಿಧೇರಸಿತುಂ ಕ ಇಚ್ಛೇತ್ .. 11..

ಯೈಃ ಶಾಂತರಾಗರುಚಿಭಿಃ ಪರಮಾಣುಭಿಸ್ತವಂ

ನಿರ್ಮಾಪಿತಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ ಲಲಾಮ-ಭೂತ .

ತಾವಂತ ಏವ ಖಲು ತೇಽಪ್ಯಣವಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ

ಯತ್ತೇ ಸಮಾನಮಪರಂ ನ ಹಿ ರೂಪಮಸ್ತಿ .. 12..

ವಕ್ತ್ರಂ ಕ್ವ ತೇ ಸುರನರೋರಗನೇತ್ರಹಾರಿ

ನಿಃಶೇಷ-ನಿರ್ಜಿತ-ಜಗತ್ ತ್ರಿತಯೋಪಮಾನಂ .

ಬಿಂಬಂ ಕಲಂಕ-ಮಲಿನಂ ಕ್ವ ನಿಶಾಕರಸ್ಯ

ಯದ್ವಾಸರೇ ಭವತಿ ಪಾಂಡುಪಲಾಶಕಲ್ಪಂ .. 13..

ಸಂಪೂರ್ಣಮಣ್ಙಲ-ಶಶಾಂಕಕಲಾಕಲಾಪ್

ಶುಭ್ರಾ ಗುಣಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಂ ತವ ಲಂಘಯಂತಿ .

ಯೇ ಸಂಶ್ರಿತಾಸ್-ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರ ನಾಥಮೇಕಂ

ಕಸ್ತಾನ್-ನಿವಾರಯತಿ ಸಂಚರತೋ ಯಥೇಷ್ಟಂ .. 14..

ಚಿತ್ರಂ ಕಿಮತ್ರ ಯದಿ ತೇ ತ್ರಿದಶಾಂಗನಾಭಿರ್-

ನೀತಂ ಮನಾಗಪಿ ಮನೋ ನ ವಿಕಾರ-ಮಾರ್ಗಂ .

ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲಮರುತಾ ಚಲಿತಾಚಲೇನ

ಕಿಂ ಮಂದರಾದ್ರಿಶಿಖಿರಂ ಚಲಿತಂ ಕದಾಚಿತ್ .. 15..

ನಿರ್ಧೂಮವರ್ತಿಪವರ್ಜಿತ-ತೈಲಪೂರಃ

ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮಿದಂ ಪ್ರಕಟೀ-ಕರೋಷಿ .

ಗಮ್ಯೋ ನ ಜಾತು ಮರುತಾಂ ಚಲಿತಾಚಲಾನಾಂ

ದೀಪೋಽಪರಸ್ತ್ವಮಸಿ ನಾಥ್ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಃ .. 16..

ನಾಸ್ತಂ ಕಾದಾಚಿದುಪಯಾಸಿ ನ ರಾಹುಗಮ್ಯಃ

ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರೋಷಿ ಸಹಸಾ ಯುಗಪಜ್ಜಗಂತಿ .

ನಾಂಭೋಧರೋದರ-ನಿರುದ್ಧಮಹಾಪ್ರಭಾವಃ

ಸೂರ್ಯಾತಿಶಾಯಿಮಹಿಮಾಸಿ ಮುನೀಂದ್ರ! ಲೋಕೇ .. 17..

ನಿತ್ಯೋದಯಂ ದಲಿತಮೋಹಮಹಾಂಧಕಾರಂ

ಗಮ್ಯಂ ನ ರಾಹುವದನಸ್ಯ ನ ವಾರಿದಾನಾಂ .

ವಿಭ್ರಾಜತೇ ತವ ಮುಖಾಬ್ಜಮನಲ್ಪ ಕಾಂತಿ

ವಿದ್ಯೋತಯಜ್ಜಗದಪೂರ್ವ-ಶಶಾಂಕಬಿಂಬಂ .. 18..

ಕಿಂ ಶರ್ವರೀಷು ಶಶಿನಾಽಹ್ನಿ ವಿವಸ್ವತಾ ವಾ

ಯುಷ್ಮನ್ಮುಖೇಂದು-ದಲಿತೇಷು ತಮಸ್ಸು ನಾಥ .

ನಿಷ್ಮನ್ನ ಶಾಲಿವನಶಾಲಿನಿ ಜೀವ ಲೋಕೇ

ಕಾರ್ಯಂ ಕಿಯಜ್ಜಲಧರೈರ್-ಜಲಭಾರ ನಮ್ರೈಃ .. 19..

ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ತ್ವಯಿ ವಿಭಾತಿ ಕೃತಾವಕಾಶಂ

ನೈವಂ ತಥಾ ಹರಿಹರಾದಿಷು ನಾಯಕೇಷು .

ತೇಜಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಷು ಯಾತಿ ಯಥಾ ಮಹತ್ವಂ

ನೈವಂ ತು ಕಾಚ-ಶಕಲೇ ಕಿರಣಾಕುಲೇಽಪಿ .. 20..

ಮನ್ಯೇ ವರಂ ಹರಿ-ಹರಾದಯ ಏವ ದೃಷ್ಟಾ

ದೃಷ್ಟೇಷು ಯೇಷು ಹೃದಯಂ ತ್ವಯಿ ತೋಷಮೇತಿ .

ಕಿಂ ವೀಕ್ಷಿತೇನ ಭವತಾ ಭುವಿ ಯೇನ ನಾನ್ಯಃ

ಕಶ್ಚಿನ್ಮನೋ ಹರತಿ ನಾಥ! ಭವಾಂತರೇಽಪಿ .. 21..

ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಶತಾನಿ ಶತಶೋ ಜನಯಂತಿ ಪುತ್ರಾನ್

ನಾನ್ಯಾ ಸುತಂ ತ್ವದುಪಮಂ ಜನನೀ ಪ್ರಸೂತಾ .

ಸರ್ವಾ ದಿಶೋ ದಧತಿ ಭಾನಿ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಂ

ಪ್ರಾಚ್ಯೇವ ದಿಗ್ ಜನಯತಿ ಸ್ಫುರದಂಶುಜಾಲಂ .. 22..

ತ್ವಾಮಾಮನಂತಿ ಮುನಯಃ ಪರಮಂ ಪುಮಾಂಸ-

ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಮಮಲಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ .

ತ್ವಾಮೇವ ಸಮ್ಯಗುಪಲಭ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮೃತ್ಯುಂ

ನಾನ್ಯಃ ಶಿವಃ ಶಿವಪದಸ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರ! ಪಂಥಾಃ .. 23..

ತ್ವಾಮವ್ಯಯಂ ವಿಭುಮಚಿಂತ್ಯಮಸಂಖ್ಯಮಾದ್ಯಂ

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶ್ವರಮನಂತಮನಂಗಕೇತುಂ .

ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ವಿದಿತಯೋಗಮನೇಕಮೇಕಂ

ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತಃ .. 24..

ಬುದ್ಧಸ್ತ್ವಮೇವ ವಿಬುಧಾರ್ಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಧಾತ್

ತ್ವಂ ಶಂಕರೋಽಸಿ ಭುವನತ್ರಯ ಶಂಕರತ್ವಾತ್ .

ಧಾತಾಽಸಿ ಧೀರ ! ಶಿವಮಾರ್ಗ-ವಿಧೇರ್ವಿಧಾನಾತ್

ವ್ಯಕ್ತಂ ತ್ವಮೇವ ಭಗವನ್! ಪುರುಷೋತ್ತಮೋಽಸಿ .. 25..

ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಾಥ

ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕ್ಷಿತಿತಲಾಮಲಭೂಷಣಾಯ .

ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತ್ರಿಜಗತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ

ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಜಿನ ! ಭವೋದಧಿ ಶೋಷಣಾಯ .. 26..

ಕೋ ವಿಸ್ಮಯೋಽತ್ರ ಯದಿ ನಾಮ ಗುಣೈರಶೇಷೈಸ್ –

ತ್ವಂ ಸಂಶ್ರಿತೋ ನಿರವಕಾಶತಯಾ ಮುನೀಶ! .

ದೋಷೈರೂಪಾತ್ತ ವಿವಿಧಾಶ್ರಯ ಜಾತಗರ್ವೈಃ

ಸ್ವಪ್ನಾಂತರೇಽಪಿ ನ ಕದಾಚಿದಪೀಕ್ಷಿತೋಽಸಿ .. 27..

ಉಚ್ಚೈರಶೋಕ-ತರುಸಂಶ್ರಿತಮುನ್ಮಯೂಖ-

ಮಾಭಾತಿ ರೂಪಮಮಲಂ ಭವತೋ ನಿತಾಂತಂ .

ಸ್ಪಷ್ಟೋಲ್ಲಸತ್ಕಿರಣಮಸ್ತ-ತಮೋವಿತಾನಂ

ಬಿಂಬಂ ರವೇರಿವ ಪಯೋಧರ ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ತಿ .. 28..

ಸಿಂಹಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೂಖಶಿಖಾವಿಚಿತ್ರೇ

ವಿಭ್ರಾಜತೇ ತವ ವಪುಃ ಕನಕಾವದಾತಂ .

ಬಿಂಬಂ ವಿಯದ್ವಿಲಸದಂಶುಲತಾ-ವಿತಾನಂ

ತುಂಗೋದಯಾದ್ರಿ-ಶಿರಸೀವ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮೇಃ .. 29..

ಕುಂದಾವದಾತ-ಚಲಚಾಮರ-ಚಾರುಶೋಭಂ

ವಿಭ್ರಾಜತೇ ತವ ವಪುಃ ಕಲಧೌತಕಾಂತಂ .

ಉದ್ಯಚ್ಛಶಾಂಕ-ಶುಚಿನಿರ್ಝರ-ವಾರಿಧಾರ-

ಮುಚ್ಚೈಸ್ತಟಂ ಸುರ ಗಿರೇರಿವ ಶಾತಕೌಂಭಂ .. 30..

ಛತ್ರತ್ರಯಂ ತವ ವಿಭಾತಿ ಶಶಾಂಕಕಾಂತ-

ಮುಚ್ಚೈಃ ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ಥಗಿತ ಭಾನುಕರ-ಪ್ರತಾಪಂ .

ಮುಕ್ತಾಫಲ-ಪ್ರಕರಜಾಲ-ವಿವೃದ್ಧಶೋಭಂ

ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯತ್ತ್ರಿಜಗತಃ ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವಂ .. 31..

ಗಂಭೀರತಾರವಪೂರಿತ-ದಿಗ್ವಿಭಾಗಸ್-

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲೋಕ-ಶುಭಸಂಗಮ ಭೂತಿದಕ್ಷಃ .

ಸದ್ಧರ್ಮರಾಜಜಯಘೋಷಣ-ಘೋಷಕಃ ಸನ್

ಖೇ ದುಂದುಭಿರ್ಧ್ವನತಿ ತೇ ಯಶಸಃ ಪ್ರವಾದೀ .. 32..

ಮಂದಾರ-ಸುಂದರನಮೇರೂ-ಸುಪಾರಿಜಾತ

ಸಂತಾನಕಾದಿಕುಸುಮೋತ್ಕರ-ವೃಷ್ಟಿರುದ್ಧಾ .

ಗಂಧೋದಬಿಂದು-ಶುಭಮಂದ-ಮರುತ್ಪ್ರಪಾತಾ

ದಿವ್ಯಾ ದಿವಃ ಪತಿತ ತೇ ವಚಸಾಂ ತತಿರ್ವಾ .. 33..

ಶುಂಭತ್ಪ್ರಭಾವಲಯ-ಭೂರಿವಿಭಾ ವಿಭೋಸ್ತೇ

ಲೋಕತ್ರಯೇ ದ್ಯುತಿಮತಾಂ ದ್ಯುತಿಮಾಕ್ಷಿಪಂತೀ .

ಪ್ರೋದ್ಯದ್-ದಿವಾಕರ-ನಿರಂತರ ಭೂರಿಸಂಖ್ಯಾ

ದೀಪ್ತ್ಯಾ ಜಯತ್ಯಪಿ ನಿಶಾಮಪಿ ಸೋಮ-ಸೌಮ್ಯಾಂ .. 34..

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಗಮಮಾರ್ಗ-ವಿಮಾರ್ಗಣೇಷ್ಟಃ

ಸದ್ಧರ್ಮತತ್ವಕಥನೈಕ-ಪಟುಸ್ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಃ .

ದಿವ್ಯಧ್ವನಿರ್ಭವತಿ ತೇ ವಿಶದಾರ್ಥಸತ್ವ

ಭಾಷಾಸ್ವಭಾವ-ಪರಿಣಾಮಗುಣೈಃ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಃ .. 35..

ಉನ್ನಿದ್ರಹೇಮ-ನವಪಂಕಜ-ಪುಂಜಕಾಂತೀ

ಪರ್ಯುಲ್ಲಸನ್ನಖಮಯೂಖ-ಶಿಖಾಭಿರಾಮೌ .

ಪಾದೌ ಪದಾನಿ ತವ ಯತ್ರ ಜಿನೇಂದ್ರ ! ಧತ್ತಃ

ಪದ್ಮಾನಿ ತತ್ರ ವಿಬುಧಾಃ ಪರಿಕಲ್ಪಯಂತಿ .. 36..

ಇತ್ಥಂ ಯಥಾ ತವ ವಿಭೂತಿರಭೂಜ್ಜಿನೇಂದ್ರ

ಧರ್ಮೋಪದೇಶನವಿಧೌ ನ ತಥಾ ಪರಸ್ಯ .

ಯಾದೃಕ್ ಪ್ರಭಾ ದಿನಕೃತಃ ಪ್ರಹತಾಂಧಕಾರಾ

ತಾದೃಕ್-ಕುತೋ ಗ್ರಹಗಣಸ್ಯ ವಿಕಾಶಿನೋಽಪಿ .. 37..

ಶ್ಚ್ಯೋತನ್ಮದಾವಿಲವಿಲೋಲ-ಕಪೋಲಮೂಲ

ಮತ್ತಭ್ರಮದ್-ಭ್ರಮರನಾದ-ವಿವೃದ್ಧಕೋಪಂ .

ಐರಾವತಾಭಮಿಭಮುದ್ಧತಮಾಪತಂತಂ

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯಂ ಭವತಿ ನೋ ಭವದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ .. 38..

ಭಿನ್ನೇಭ-ಕುಂಭ-ಗಲದುಜ್ಜವಲ-ಶೋಣಿತಾಕ್ತ

ಮುಕ್ತಾಫಲ ಪ್ರಕರ-ಭೂಷಿತ ಭುಮಿಭಾಗಃ .

ಬದ್ಧಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಗತಂ ಹರಿಣಾಧಿಪೋಽಪಿ

ನಾಕ್ರಾಮತಿ ಕ್ರಮಯುಗಾಚಲಸಂಶ್ರಿತಂ ತೇ .. 39..

ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲ-ಪವನೋದ್ಧತ-ವಹ್ನಿಕಲ್ಪಂ

ದಾವಾನಲಂ ಜ್ವಲಿತಮುಜ್ಜವಲಮುತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಂ .

ವಿಶ್ವಂ ಜಿಘತ್ಸುಮಿವ ಸಮ್ಮುಖಮಾಪತಂತಂ

ತ್ವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಜಲಂ ಶಮಯತ್ಯಶೇಷಂ .. 40..

ರಕ್ತೇಕ್ಷಣಂ ಸಮದಕೋಕಿಲ-ಕಂಠನೀಲಂ

ಕ್ರೋಧೋದ್ಧತಂ ಫಣಿನಮುತ್ಫಣಮಾಪತಂತಂ .

ಆಕ್ರಾಮತಿ ಕ್ರಮಯುಗೇನ ನಿರಸ್ತಶಂಕಸ್-

ತ್ವನ್ನಾಮ ನಾಗದಮನೀ ಹೃದಿ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ .. 41..

ವಲ್ಗತ್ತುರಂಗ ಗಜಗರ್ಜಿತ-ಭೀಮನಾದ-

ಮಾಜೌ ಬಲಂ ಬಲವತಾಮಪಿ ಭೂಪತಿನಾಂ! .

ಉದ್ಯದ್ದಿವಾಕರ ಮಯೂಖ-ಶಿಖಾಪವಿದ್ಧಂ

ತ್ವತ್-ಕೀರ್ತನಾತ್ ತಮ ಇವಾಶು ಭಿದಾಮುಪೈತಿ .. 42..

ಕುಂತಾಗ್ರಭಿನ್ನಗಜ-ಶೋಣಿತವಾರಿವಾಹ

ವೇಗಾವತಾರ-ತರಣಾತುರಯೋಧ-ಭೀಮೇ .

ಯುದ್ಧೇ ಜಯಂ ವಿಜಿತದುರ್ಜಯಜೇಯಪಕ್ಷಾಸ್-

ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕಜವನಾಶ್ರಯಿಣೋ ಲಭಂತೇ .. 43..

ಅಂಭೌನಿಧೌ ಕ್ಷುಭಿತಭೀಷಣನಕ್ರಚಕ್ರ-

ಪಾಠೀನ ಪೀಠಭಯದೋಲ್ಬಣವಾಡವಾಗ್ನೌ .

ರಂಗತ್ತರಂಗ-ಶಿಖರಸ್ಥಿತ-ಯಾನಪಾತ್ರಾಸ್-

ತ್ರಾಸಂ ವಿಹಾಯ ಭವತಃಸ್ಮರಣಾದ್ ವ್ರಜಂತಿ .. 44..

ಉದ್ಭೂತಭೀಷಣಜಲೋದರ-ಭಾರಭುಗ್ನಾಃ

ಶೋಚ್ಯಾಂ ದಶಾಮುಪಗತಾಶ್ಚ್ಯುತಜೀವಿತಾಶಾಃ .

ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜ-ರಜೋಽಮೃತದಿಗ್ಧದೇಹಾ

ಮರ್ತ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಮಕರಧ್ವಜತುಲ್ಯರೂಪಾಃ .. 45..

ಆಪಾದ-ಕಂಠಮುರೂಶೃಂಖಲ-ವೇಷ್ಟಿತಾಂಗಾ

ಗಾಢಂ ಬೃಹನ್ನಿಗಡಕೋಟಿನಿಘೃಷ್ಟಜಂಘಾಃ .

ತ್ವನ್ನಾಮಮಂತ್ರಮನಿಶಂ ಮನುಜಾಃ ಸ್ಮರಂತಃ

ಸದ್ಯಃ ಸ್ವಯಂ ವಿಗತ-ಬಂಧಭಯಾ ಭವಂತಿ .. 46..

ಮತ್ತದ್ವಿಪೇಂದ್ರ-ಮೃಗರಾಜ-ದವಾನಲಾಹಿ

ಸಂಗ್ರಾಮ-ವಾರಿಧಿ-ಮಹೋದರ-ಬಂಧನೋತ್ಥಂ .

ತಸ್ಯಾಶು ನಾಶಮುಪಯಾತಿ ಭಯಂ ಭಿಯೇವ

ಯಸ್ತಾವಕಂ ಸ್ತವಮಿಮಂ ಮತಿಮಾನಧೀತೇ .. 47..

ಸ್ತೋತ್ರಸ್ತ್ರಜಂ ತವ ಜಿನೇಂದ್ರ ! ಗುಣೈರ್ನಿಬದ್ಧಾಂ

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ವಿವಿಧವರ್ಣವಿಚಿತ್ರಪುಷ್ಪಾಂ .

ಧತ್ತೇ ಜನೋ ಯ ಇಹ ಕಂಠಗತಾಮಜಸ್ರಂ

ತಂ ಮಾನತುಂಗಮವಶಾ ಸಮುಪೈತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ .. 48..

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನತುಂಗವಿರಚಿತಂ ಭಕ್ತಾಮರಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ

ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ .

You can download Bhaktamar Stotra PDF in Kannada by clicking on the following download button.

HinduNidhi App Download

Download ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra PDF using below link

HinduNidhi App Download

REPORT THISIf the download link of ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ಭಕ್ತಮಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರ | Bhaktamar Stotra is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *