Bhaktamar Stotra in English PDF

Bhaktamar Stotra in English PDF Download

Free download PDF of Bhaktamar Stotra in English using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Bhaktamar Stotra in English - Description

Dear readers, today we are uploading Bhaktamar Stotra PDF in English for all of you. Bhaktamar Stotra is one of the most divine and miraculous hymns. According to Hindu mythology, the regular reciting of Bhaktamar Stotra is the most powerful and easy way to easily please Bhaktamar and seek His special blessings.

In the Jain Dharma, Bhaktamar Stotra is considered very important and significant. This wonderful hymn was originally written by Acharya Manatunga in the Sanskrit language. It is also known as the most popular prayer in all Jain traditions. In this hymn, 48 Shlokas are available to recite. This hymn is also known as Adinath Stotra.

It is believed that there is such a supremacy of devotion in this stotra that if you recite it heartily then you feel mental peace in your life. Today here in this article, we have provided Bhaktamar stotra lyrics in english pdf format for those devotees who want to recite it to seek the blessings of god. If you are one of those then must recite this hymn with full devotion.

Bhaktamar Stotra PDF in English

॥ Bhaktamar Stotra॥ 

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana –
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam ॥ 1॥

yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram ॥ 2॥

buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba –
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta – kal – pavanoddhata – nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 ||

soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha
kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram
nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

alpashrutam shrutavatam parihasadham
tvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
yatkokilah kila madhau madhuram virauti
tachcharuchuta – kalikanikaraikahetu || 6||

tvatsanstavena bhavasantati – sannibaddham
papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
akranta – lokamalinilamasheshamashu
suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

matveti nath! tav sanstavanam mayeda –
marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
cheto harishyati satam nalinidaleshu
muktaphala – dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||

astam tava stavanamastasamasta – dosham
tvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
dure sahastrakiranah kurute prabhaiva
padmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha
bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va
bhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam
nanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh
ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam
nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam
yatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||

vaktram kva te suranaroraganetrahari
nihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam |
bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya
yad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

sampurnamannala – shashankakalakalap
shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam
kastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

chitram kimatra yadi te tridashanganabhir –
nitam managapi mano na vikara – margam |
kalpantakalamaruta chalitachalena
kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

nirdhumavartipavarjita – tailapurah
kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
gamyo na jatu marutam chalitachalanam
dipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||

nastam kadachidupayasi na rahugamyah
spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
nambhodharodara – niruddhamahaprabhavah
suryatishayimahimasi munindra! loke || 17 ||

nityodayam dalitamohamahandhakaram
gamyam na rahuvadanasya na varidanam |
vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti
vidyotayajjagadapurva – shashankabimbam || 18 ||

kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va
yushmanmukhendu – daliteshu tamassu natha
nishmanna shalivanashalini jiva loke
karyam kiyajjaladharair – jalabhara namraih || 19 ||

gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham
naivam tatha hariharadishu nayakeshu
tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam
naivam tu kacha – shakale kiranakuleapi || 20 ||

manye varam hari-haradaya eva drishta
drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah
kashchinmano harati natha! bhavantareapi || 21 ||

strinam shatani shatasho janayanti putran
nanya sutam tvadupamam janani prasuta|
sarva disho dadhati bhani sahastrarashmim
prachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

tvamamananti munayah paramam pumansa-
madityavarnamamalam tamasah parastat |
tvameva samyagupalabhya jayanti mrityum
nanyah shivah shivapadasya munindra! panthah || 23 ||

tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyam
brahmanamishvaramanantamanangaketum
yogishvaram viditayogamanekamekam
gyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat,
tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
dhataasi dhira ! shivamarga-vidhervidhanat ,
vyaktam tvameva bhagavan ! purushottamoasi || 25 ||

tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |
tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,
tubhyam namo jina ! bhavodadhi shoshanaya || 26 ||

ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais –
tvam sanshrito niravakashataya munisha!
doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,
svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-
mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
spashtollasatkiranamasta-tamovitanam
bimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||

simhasane manimayukhashikhavichitre,
vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
bimbam viyadvilasadanshulata – vitanam,
tungodayadri – shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

kundavadata – chalachamara – charushobham,
vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
udyachchhashanka – shuchinirjhara – varidhara-,
muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-
muchchaih sthitam sthagita bhanukara – pratapam |
muktaphala – prakarajala – vivriddhashobham,
prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

gambhirataravapurita – digvibhagas –
trailokyaloka – shubhasangama bhutidakshah |
saddharmarajajayaghoshana – ghoshakah san ,
khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||

mandara – sundaranameru – suparijata
santanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata,
divya divah patati te vachasam tatirva || 33 ||

shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste,
lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
prodyad -divakara – nirantara bhurisankhya
diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

svargapavargagamamarga – vimarganeshtah,
saddharmatatvakathanaika – patustrilokyah |
divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva
bhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah || 35 ||

unnidrahema – navapankaja – punjakanti,
paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
padau padani tava yatra jinendra ! dhattah
padmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||

ttham yatha tava vibhutirabhujjinendra,
dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,
tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

shchyotanmadavilavilola-kapolamula
mattabhramad -bhramaranada – vivriddhakopam |
airavatabhamibhamuddhatamapatantan
drisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

bhinnebha – kumbha – galadujjavala – shonitakta,
muktaphala prakara – bhushita bhumibhagah |
baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,
nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

kalpantakala – pavanoddhata – vahnikalpam,
davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,
tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||

raktekshanam samadakokila – kanthanilam,
krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
akramati kramayugena nirastashankas –
tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

valgatturanga gajagarjita – bhimanada-
majau balam balavatamapi bhupatinam !
udyaddivakara mayukha – shikhapaviddham,
tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

kuntagrabhinnagaja – shonitavarivaha
vegavatara – taranaturayodha – bhime |
yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas –
tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-
pathina pithabhayadolbanavadavagnau
rangattaranga – shikharasthita – yanapatras –
trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnah
shochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,
martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga,
gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
tvannamamantramanisham manujah smarantah,
sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti || 46 ||

mattadvipendra – mrigaraja – davanalahi
sangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham |
tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,
yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

stotrastrajam tava jinendra ! gunairnibaddham,
bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,
tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

Benefits of Chanting Bhaktamar Stotra in English PDF

  • By reciting this hymn people get rid of from many problems very soon.
  • It is beleived het the recitation of this hymn gives desired result in the life.
  • By reciting it regularly, one experiences peace in the mind.
  • If you want to gets happiness, prosperity and wealth in your life then you must recite this Stotra with reverence.
  • To seek ultimate blessings in your life you should recite this hymn.

You can download Bhaktamar Stotra PDF in English by clicking on the following download button.

Download Bhaktamar Stotra in English PDF using below link

REPORT THISIf the download link of Bhaktamar Stotra in English PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Bhaktamar Stotra in English is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *