ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra PDF in Gujarati

ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra Gujarati PDF Download

ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra in Gujarati for free using the download button.

Tags:

ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra Gujarati PDF Summary

પ્રિય વાચકો, અહીં અમે તમારા બધા માટે ભક્તામર સ્તોત્ર / Bhaktamar Stotra PDF in Gujarati શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ભક્તામર સ્તોત્ર ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ અને પ્રભાવશાળી સ્તોત્ર છે. આ દિવ્ય સ્તોત્રની રચના આચાર્ય માનતુંગ જી દ્વારા કરવામાં આવી છે. જૈન ધર્મમાં ભક્તામર સ્તોત્રને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ સ્તોત્ર મુખ્યત્વે સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલું હતું.
માન્યતાઓ અનુસાર, શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રમાં 48 ચમત્કારિક શ્લોક છે. આ દિવ્ય શ્લોકોના પાઠ કરવાથી વ્યક્તિ ભગવાનની વિશેષ કૃપા મેળવી શકે છે. ભક્તામર સ્તોત્રના દરેક શ્લોકમાં મંત્ર શક્તિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્તોત્ર ખૂબ જ ફળદાયી અને પાપી સ્તોત્ર કહેવાય છે. દરરોજ આ ચમત્કારી સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી વ્યક્તિના જીવનના તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે.
જે ભક્ત દરરોજ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે તેને જીવનના તમામ સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમે પણ તમારા જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા હોય તો આ દિવ્ય સ્તુતિનો ભક્તિભાવથી અવશ્ય પાઠ કરો. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમયથી માનસિક સમસ્યાઓથી પરેશાન હોય તો ભક્તિ સાથે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી જલ્દી લાભ મળે છે.

ભક્તામર સ્તોત્ર / Bhaktamar Stotra Lyrics in Gujarati PDF

(ભક્તામરસ્તોત્ર)

ભક્તામર-પ્રણત-મૌલિમણિ-પ્રભાણા –
મુદ્યોતકં દલિત-પાપ-તમોવિતાનમ્ .
સમ્યક્ પ્રણમ્ય જિન પાદયુગં યુગાદા-
વાલંબનં ભવજલે પતતાં જનાનામ્.. ૧..

યઃ સંસ્તુતઃ સકલ-વાઙ્મય- તત્વ-બોધા-
દ્-ઉદ્ભૂત- બુદ્ધિપટુભિઃ સુરલોકનાથૈઃ.
સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતય ચિત્ત-હરૈરુદરૈઃ
સ્તોષ્યે કિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્.. ૨..

બુદ્ધ્યા વિનાઽપિ વિબુધાર્ચિત પાદપીઠ
સ્તોતું સમુદ્યત મતિર્વિગતત્રપોઽહમ્ .
બાલં વિહાય જલસંસ્થિતમિન્દુ બિમ્બ –
મન્યઃ ક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગ્રહીતુમ્ .. ૩..

વક્તું ગુણાન્ ગુણસમુદ્ર શશાઙ્ક્કાન્તાન્
કસ્તે ક્ષમઃ સુરગુરુપ્રતિમોઽપિ બુદ્ધ્યા .
કલ્પાન્ત – કાલ્ – પવનોદ્ધત – નક્રચક્રં
કો વા તરીતુમલમમ્બુનિધિં ભુજાભ્યામ્ .. ૪..

સોઽહં તથાપિ તવ ભક્તિ વશાન્મુનીશ
કર્તું સ્તવં વિગતશક્તિરપિ પ્રવૃત્તઃ .
પ્રીત્યઽઽત્મવીર્યમવિચાર્ય મૃગો મૃગેન્દ્રં
નાભ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ .. ૫..

અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસધામ્
ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખરીકુરુતે બલાન્મામ્ .
યત્કોકિલઃ કિલ મધૌ મધુરં વિરૌતિ
તચ્ચારુચૂત – કલિકાનિકરૈકહેતુ .. ૬..

ત્વત્સંસ્તવેન ભવસંતતિ – સન્નિબદ્ધં
પાપં ક્ષણાત્ ક્ષયમુપૈતિ શરીર ભાજામ્.
આક્રાન્ત – લોકમલિનીલમશેષમાશુ
સૂર્યાંશુભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ .. ૭..

મત્વેતિ નાથ્! તવ્ સંસ્તવનં મયેદ –
મારભ્યતે તનુધિયાપિ તવ પ્રભાવાત્ .
ચેતો હરિષ્યતિ સતાં નલિનીદલેષુ
મુક્તાફલ – દ્યુતિમુપૈતિ નનૂદબિન્દુઃ .. ૮..

આસ્તાં તવ સ્તવનમસ્તસમસ્ત – દોષં
ત્વત્સંકથાઽપિ જગતાં દુરિતાનિ હન્તિ .
દૂરે સહસ્રકિરણઃ કુરુતે પ્રભૈવ
પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાશભાંજિ .. ૯..

નાત્યદ્-ભૂતં ભુવન-ભુષણ ભૂતનાથ
ભૂતૈર ગુણૈર્-ભુવિ ભવન્તમભિષ્ટુવન્તઃ
તુલ્યા ભવન્તિ ભવતો નનુ તેન કિં વા
ભૂત્યાશ્રિતં ય ઇહ નાત્મસમં કરોતિ .. ૧૦..

દૃષ્ટવા ભવન્તમનિમેષ-વિલોકનીયં
નાન્યત્ર તોષમુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુઃ .
પીત્વા પયઃ શશિકરદ્યુતિ દુગ્ધ સિન્ધોઃ
ક્ષારં જલં જલનિધેરસિતું ક ઇચ્છેત્ .. ૧૧..

યૈઃ શાન્તરાગરુચિભિઃ પરમાણુભિસ્તવં
નિર્માપિતસ્ત્રિભુવનૈક લલામ-ભૂત.
તાવન્ત એવ ખલુ તેઽપ્યણવઃ પૃથિવ્યાં
યત્તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ .. ૧૨..

વક્ત્રં ક્વ તે સુરનરોરગનેત્રહારિ
નિઃશેષ – નિર્જિત-જગત્ ત્રિતયોપમાનમ્ .
બિમ્બં કલઙ્ક-મલિનં ક્વ નિશાકરસ્ય
યદ્વાસરે ભવતિ પાંડુપલાશકલ્પમ્ .. ૧૩..

સમ્પૂર્ણમણ્ઙલ – શશાઙ્કકલાકલાપ્
શુભ્રા ગુણાસ્ત્રિભુવનં તવ લંઘયન્તિ .
યે સંશ્રિતાસ્-ત્રિજગદીશ્વર નાથમેકં
કસ્તાન્-નિવારયતિ સંચરતો યથેષ્ટમ્ .. ૧૪..

ચિત્રં કિમત્ર યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિર્-
નીતં મનાગપિ મનો ન વિકાર – માર્ગમ્ .
કલ્પાન્તકાલમરુતા ચલિતાચલેન
કિં મન્દરાદ્રિશિખિરં ચલિતં કદાચિત્ .. ૧૫..

નિર્ધૂમવર્તિપવર્જિત – તૈલપૂરઃ
કૃત્સ્નં જગત્ત્રયમિદં પ્રકટી-કરોષિ .
ગમ્યો ન જાતુ મરુતાં ચલિતાચલાનાં
દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાથ્ જગત્પ્રકાશઃ .. ૧૬..

નાસ્તં કાદાચિદુપયાસિ ન રાહુગમ્યઃ
સ્પષ્ટીકરોષિ સહસા યુગપજ્જગન્તિ .
નામ્ભોધરોદર – નિરુદ્ધમહાપ્રભાવઃ
સૂર્યાતિશાયિમહિમાસિ મુનીન્દ્ર! લોકે .. ૧૭..

નિત્યોદયં દલિતમોહમહાન્ધકારં
ગમ્યં ન રાહુવદનસ્ય ન વારિદાનામ્ .
વિભ્રાજતે તવ મુખાબ્જમનલ્પ કાન્તિ
વિદ્યોતયજ્જગદપૂર્વ – શશાઙ્કબિમ્બમ્ .. ૧૮..

કિં શર્વરીષુ શશિનાઽહ્નિ વિવસ્વતા વા
યુષ્મન્મુખેન્દુ – દલિતેષુ તમસ્સુ નાથ
નિષ્મન્ન શાલિવનશાલિનિ જીવ લોકે
કાર્યં કિયજ્જલધરૈર્ – જલભાર નમ્રૈઃ .. ૧૯..

જ્ઞાનં યથા ત્વયિ વિભાતિ કૃતાવકાશં
નૈવં તથા હરિહરાદિષુ નાયકેષુ
તેજઃ સ્ફુરન્મણિષુ યાતિ યથા મહત્વં
નૈવં તુ કાચ – શકલે કિરણાકુલેઽપિ .. ૨૦..

મન્યે વરં હરિ-હરાદય એવ દૃષ્ટા
દૃષ્ટેષુ યેષુ હૃદયં ત્વયિ તોષમેતિ .
કિં વીક્ષિતેન ભવતા ભુવિ યેન નાન્યઃ
કશ્ચિન્મનો હરતિ નાથ! ભવાન્તરેઽપિ .. ૨૧..

સ્ત્રીણાં શતાનિ શતશો જનયન્તિ પુત્રાન્
નાન્યા સુતં ત્વદુપમં જનની પ્રસૂતા.
સર્વા દિશો દધતિ ભાનિ સહસ્રરશ્મિં
પ્રાચ્યેવ દિગ્ જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલં .. ૨૨..

ત્વામામનન્તિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ-
માદિત્યવર્ણમમલં તમસઃ પરસ્તાત્ .
ત્વામેવ સમ્યગુપલભ્ય જયંતિ મૃત્યું
નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર! પન્થાઃ .. ૨૩..

ત્વામવ્યયં વિભુમચિન્ત્યમસંખ્યમાદ્યં
બ્રહ્માણમીશ્વરમનન્તમનંગકેતુમ્
યોગીશ્વરં વિદિતયોગમનેકમેકં
જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ .. ૨૪..

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત બુદ્ધિ બોધાત્,
ત્વં શંકરોઽસિ ભુવનત્રય શંકરત્વાત્ .
ધાતાઽસિ ધીર ! શિવમાર્ગ-વિધેર્વિધાનાત્,
વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્! પુરુષોત્તમોઽસિ .. ૨૫..

તુભ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ .
તુભ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલભૂષણાય .
તુભ્યં નમસ્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય,
તુભ્યં નમો જિન ! ભવોદધિ શોષણાય .. ૨૬..

કો વિસ્મયોઽત્ર યદિ નામ ગુણૈરશેષૈસ્ –
ત્વં સંશ્રિતો નિરવકાશતયા મુનીશ!
દોષૈરૂપાત્ત વિવિધાશ્રય જાતગર્વૈઃ,
સ્વપ્નાન્તરેઽપિ ન કદાચિદપીક્ષિતોઽસિ .. ૨૭..

ઉચ્ચૈરશોક-તરુસંશ્રિતમુન્મયૂખ-
માભાતિ રૂપમમલં ભવતો નિતાન્તમ્ .
સ્પષ્ટોલ્લસત્કિરણમસ્ત-તમોવિતાનં
બિમ્બં રવેરિવ પયોધર પાર્શ્વવર્તિ .. ૨૮..

સિંહાસને મણિમયૂખશિખાવિચિત્રે,
વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કનકાવદાતમ્ .
બિમ્બં વિયદ્વિલસદંશુલતા – વિતાનં,
તુંગોદયાદ્રિ – શિરસીવ સહસ્રરશ્મેઃ .. ૨૯..

કુન્દાવદાત – ચલચામર – ચારુશોભં,
વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કલધૌતકાન્તમ્ .
ઉદ્યચ્છશાંક – શુચિનિર્ઝર – વારિધાર-,
મુચ્ચૈસ્તટં સુર ગિરેરિવ શાતકૌમ્ભમ્ .. ૩૦..

છત્રત્રયં તવ વિભાતિ શશાંકકાન્ત-
મુચ્ચૈઃ સ્થિતં સ્થગિત ભાનુકર – પ્રતાપમ્ .
મુક્તાફલ – પ્રકરજાલ – વિવૃદ્ધશોભં,
પ્રખ્યાપયત્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ .. ૩૧..

ગમ્ભીરતારવપૂરિત – દિગ્વિભાગસ્-
ત્રૈલોક્યલોક – શુભસંગમ ભૂતિદક્ષઃ .
સદ્ધર્મરાજજયઘોષણ – ઘોષકઃ સન્,
ખે દુન્દુભિર્ધ્વનતિ તે યશસઃ પ્રવાદી .. ૩૨..

મન્દાર – સુન્દરનમેરૂ – સુપારિજાત
સન્તાનકાદિકુસુમોત્કર-વૃષ્ટિરુદ્ધા .
ગન્ધોદબિન્દુ – શુભમન્દ – મરુત્પ્રપાતા,
દિવ્યા દિવઃ પતિત તે વચસાં તતિર્વા .. ૩૩..

શુમ્ભત્પ્રભાવલય – ભૂરિવિભા વિભોસ્તે,
લોકત્રયે દ્યુતિમતાં દ્યુતિમાક્ષિપન્તી .
પ્રોદ્યદ્-દિવાકર – નિરન્તર ભૂરિસંખ્યા
દીપ્ત્યા જયત્યપિ નિશામપિ સોમ-સૌમ્યામ્ .. ૩૪..

સ્વર્ગાપવર્ગગમમાર્ગ – વિમાર્ગણેષ્ટઃ,
સદ્ધર્મતત્વકથનૈક – પટુસ્ત્રિલોક્યાઃ .
દિવ્યધ્વનિર્ભવતિ તે વિશદાર્થસત્વ
ભાષાસ્વભાવ – પરિણામગુણૈઃ પ્રયોજ્યઃ .. ૩૫..

ઉન્નિદ્રહેમ – નવપંકજ – પુંજકાન્તી,
પર્યુલ્લસન્નખમયૂખ-શિખાભિરામૌ .
પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્ર ! ધત્તઃ
પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ .. ૩૬..

ઇત્થં યથા તવ વિભૂતિરભૂજ્જિનેન્દ્ર,
ધર્મોપદેશનવિધૌ ન તથા પરસ્ય .
યાદૃક્ પ્રભા દિનકૃતઃ પ્રહતાન્ધકારા,
તાદૃક્-કુતો ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોઽપિ . ૩૭..

શ્ચ્યોતન્મદાવિલવિલોલ-કપોલમૂલ
મત્તભ્રમદ્-ભ્રમરનાદ – વિવૃદ્ધકોપમ્ .
ઐરાવતાભમિભમુદ્ધતમાપતન્તં
દૃષ્ટ્વા ભયં ભવતિ નો ભવદાશ્રિતાનામ્ .. ૩૮..

ભિન્નેભ – કુમ્ભ – ગલદુજ્જવલ – શોણિતાક્ત,
મુક્તાફલ પ્રકર – ભૂષિત ભુમિભાગઃ .
બદ્ધક્રમઃ ક્રમગતં હરિણાધિપોઽપિ,
નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે .. ૩૯..

કલ્પાંતકાલ – પવનોદ્ધત – વહ્નિકલ્પં,
દાવાનલં જ્વલિતમુજ્જવલમુત્સ્ફુલિંગમ્ .
વિશ્વં જિઘત્સુમિવ સમ્મુખમાપતન્તં,
ત્વન્નામકીર્તનજલં શમયત્યશેષમ્ .. ૪૦..

રક્તેક્ષણં સમદકોકિલ – કણ્ઠનીલં,
ક્રોધોદ્ધતં ફણિનમુત્ફણમાપતન્તમ્ .
આક્રામતિ ક્રમયુગેન નિરસ્તશંકસ્-
ત્વન્નામ નાગદમની હૃદિ યસ્ય પુંસઃ .. ૪૧..

વલ્ગત્તુરંગ ગજગર્જિત – ભીમનાદ-
માજૌ બલં બલવતામપિ ભૂપતિનામ્ !
ઉદ્યદ્દિવાકર મયૂખ – શિખાપવિદ્ધં,
ત્વત્-કીર્તનાત્ તમ ઇવાશુ ભિદામુપૈતિ .. ૪૨..

કુન્તાગ્રભિન્નગજ – શોણિતવારિવાહ
વેગાવતાર – તરણાતુરયોધ – ભીમે .
યુદ્ધે જયં વિજિતદુર્જયજેયપક્ષાસ્-
ત્વત્પાદ પંકજવનાશ્રયિણો લભન્તે .. ૪૩..

અમ્ભૌનિધૌ ક્ષુભિતભીષણનક્રચક્ર-
પાઠીન પીઠભયદોલ્બણવાડવાગ્નૌ
રંગત્તરંગ – શિખરસ્થિત – યાનપાત્રાસ્-
ત્રાસં વિહાય ભવતઃસ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ .. ૪૪..

ઉદ્ભૂતભીષણજલોદર – ભારભુગ્નાઃ
શોચ્યાં દશામુપગતાશ્ચ્યુતજીવિતાશાઃ .
ત્વત્પાદપંકજ-રજોઽમૃતદિગ્ધદેહા,
મર્ત્યા ભવન્તિ મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ .. ૪૫..

આપાદ – કણ્ઠમુરૂશૃંખલ – વેષ્ટિતાંગા,
ગાઢં બૃહન્નિગડકોટિનિઘૃષ્ટજંઘાઃ .
ત્વન્નામમંત્રમનિશં મનુજાઃ સ્મરન્તઃ,
સદ્યઃ સ્વયં વિગત-બન્ધભયા ભવન્તિ .. ૪૬..

મત્તદ્વિપેન્દ્ર – મૃગરાજ – દવાનલાહિ
સંગ્રામ – વારિધિ – મહોદર-બન્ધનોત્થમ્ .
તસ્યાશુ નાશમુપયાતિ ભયં ભિયેવ,
યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનધીતે .. ૪૭..

સ્તોત્રસ્ત્રજં તવ જિનેન્દ્ર ! ગુણૈર્નિબદ્ધાં,
ભક્ત્યા મયા વિવિધવર્ણવિચિત્રપુષ્પામ્ .
ધત્તે જનો ય ઇહ કંઠગતામજસ્રં,
તં માનતુંગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ .. ૪૮..

લિપિકાર અશોક સેઠી, સંશોધક યશવંત મલૈયા

You can download ભક્તામર સ્તોત્ર / Bhaktamar Stotra PDF in Gujarati by going through the following download button.

ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra pdf

ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ભક્તામર સ્તોત્ર | Bhaktamar Stotra is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.