ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam PDF Malayalam

ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam Malayalam PDF Download

Free download PDF of ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam Malayalam using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam Malayalam - Description

Dear readers, here we are offering Bhagya Suktam Malayalam PDF to all of you. This Bhagya Suktam contains Vedic hymns in which we pray to Lord Bhaga to bestow everything in life. These divine mantras are given in Rigveda. Misfortune born by the grave sins of one’s own previous birth scatters a man in Kaliyuga. Sometimes he starts wandering in this direction, then in that situation, unfortunately, his fate seems to be dormant. To wake up your such sleeping luck, the Bhagya Sukta described in Rigveda is presented, by reciting it daily, you too will become extremely fortunate. Presenting Rigvedic Bhagya Sukta with Hindi and English translations. It is equally beneficial for men, women and children. Whether you are a businessman or a job profession, if you want to increase your fortune, then do recite Bhagya Suktam daily. Regular listening and recitation of this Bhagya Suktam brings good fortune, happiness in the family, happiness and peace in the family. It also brings all the luxuries for a comfortable living. By hearing or reciting it on any auspicious day from the Panchang, a person starts to be fortunate.

ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ / Bhagya Suktam Lyrics in Malayalam PDF

പ്രാ॒തര॒ഗ്നിം പ്രാ॒തരിന്ദ്രം᳚ ഹവാമഹേ പ്രാ॒തർമി॒ത്രാവരു॑ണാ പ്രാ॒തര॒ശ്വിനാ᳚ .

പ്രാ॒തർഭഗം᳚ പൂ॒ഷണം॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതിം᳚ പ്രാ॒തഃ സോമ॑മു॒ത രു॒ദ്രം ഹു॑വേമ .. 7.041.01

പ്രാ॒ത॒ർജിതം॒ ഭഗ॑മു॒ഗ്രം ഹു॑വേമ വ॒യം പു॒ത്രമദി॑തേ॒ര്യോ വി॑ധ॒ർതാ .

ആ॒ധ്രശ്ചി॒ദ്യം മന്യ॑മാനസ്തു॒രശ്ചി॒ദ്രാജാ᳚ ചി॒ദ്യം ഭഗം᳚ ഭ॒ക്ഷീത്യാഹ॑ .. 7.041.02

ഭഗ॒ പ്രണേ᳚ത॒ർഭഗ॒ സത്യ॑രാധോ॒ ഭഗേ॒മാം ധിയ॒മുദ॑വാ॒ ദദ᳚ന്നഃ .

ഭഗ॒ പ്ര ണോ᳚ ജനയ॒ ഗോഭി॒രശ്വൈ॒ർഭഗ॒ പ്ര നൃഭി॑ർനൃ॒വന്തഃ॑ സ്യാമ .. 7.041.03

ഉ॒തേദാനീം॒ ഭഗ॑വന്തഃ സ്യാമോ॒ത പ്ര॑പി॒ത്വ ഉ॒ത മധ്യേ॒ അഹ്നാം᳚ .

ഉ॒തോദി॑താ മഘവ॒ൻസൂര്യ॑സ്യ വ॒യം ദേ॒വാനാം᳚ സുമ॒തൗ സ്യാ᳚മ .. 7.041.04

ഭഗ॑ ഏ॒വ ഭഗ॑വാഁ അസ്തു ദേവാ॒സ്തേന॑ വ॒യം ഭഗ॑വന്തഃ സ്യാമ .

തം ത്വാ᳚ ഭഗ॒ സർവ॒ ഇജ്ജോ᳚ഹവീതി॒ സ നോ᳚ ഭഗ പുരഏ॒താ ഭ॑വേ॒ഹ .. 7.041.05

സമ॑ധ്വ॒രായോ॒ഷസോ᳚ നമന്ത ദധി॒ക്രാവേ᳚വ॒ ശുച॑യേ പ॒ദായ॑ .

അ॒ർവാ॒ചീ॒നം വ॑സു॒വിദം॒ ഭഗം᳚ നോ॒ രഥ॑മി॒വാശ്വാ᳚ വാ॒ജിന॒ ആ വ॑ഹന്തു .. 7.041.06

അശ്വാ᳚വതീ॒ർഗോമ॑തീർന ഉ॒ഷാസോ᳚ വീ॒രവ॑തീഃ॒ സദ॑മുച്ഛന്തു ഭ॒ദ്രാഃ .

ഘൃ॒തം ദുഹാ᳚നാ വി॒ശ്വതഃ॒ പ്രപീ᳚താ യൂ॒യം പാ᳚ത സ്വ॒സ്തിഭിഃ॒ സദാ᳚ നഃ .. 7.041.07

(യോ മാ᳚ഽഗ്നേ ഭാ॒ഗിനഗം സന്തമഥാ॑ഭാ॒ഗം ചികീ॑ഋഷതി .

അഭാ॒ഗമ॑ഗ്നേ॒ തം കു॑രു॒ മാമ॑ഗ്നേ ഭാ॒ഗിനം॑ കുരു ..

ഓം ശാന്തിഃ॒ ശാന്തിഃ॒ ശാന്തിഃ॑ .)

You can download Bhagya Suktam Malayalam PDF by clicking on the following download button.

Download ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam PDF using below link

REPORT THISIf the download link of ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ഭാഗ്യസൂക്തം അഥവാ | Bhagya Suktam is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *