Bajrang Baan PDF in Telugu

Bajrang Baan Telugu PDF Download

Bajrang Baan in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Bajrang Baan in Telugu for free using the download button.

Bajrang Baan Telugu PDF Summary

ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ మేము మీ అందరికీ ఆంగ్ల PDF / Bajrang Baan PDF in Telugu లో బజరంగ్ బాన్‌ని అందిస్తున్నాము. ముఖ్యమైన కాలం నుండి మనం ఎదుర్కొంటున్న అనేక రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నయం చేసేందుకు హనుమంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు బజరంగ్ బాన్ అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు సమర్థవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి.
బజరంగ్ బాన్ డిఫాల్ట్‌గా సులభమైన హిందీ భాషలో రూపొందించబడింది, కానీ తరువాత అనేక ఇతర భాషల్లోకి అనువదించబడింది, తద్వారా హిందీని చదవడం లేదా అర్థం చేసుకోలేని వ్యక్తులు కూడా భగవంతుడు శ్రీ హనుమాన్ జీకి అంకితం చేయబడిన ఈ అద్భుతమైన శ్లోకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.

అందరికీ ఆంగ్ల PDF | Bajrang Baan PDF in Telugu

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, బినయ కరై సనమాన ।
తేహి కే కారజ సకల సుభ, సిద్ధ కరై హనుమాన ॥

చౌపాఈ
జయ హనుమన్త సన్త హితకారీ । సున లీజై ప్రభు అరజ హమారీ ॥
జన కే కాజ బిలమ్బ న కీజై । ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై ॥

జైసే కూది సిన్ధు మహిపారా । సురసా బదన పైఠి బిస్తారా ॥
ఆగే జాయ లఙ్కినీ రోకా । మారేహు లాత గీ సురలోకా ॥

జాయ బిభీషన కో సుఖ దీన్హా । సీతా నిరఖి పరమపద లీన్హా ॥
బాగ ఉజారి సిన్ధు మహం బోరా । అతి ఆతుర జమకాతర తోరా ॥

అక్షయ కుమార మారి సంహారా । లూమ లపేటి లఙ్క కో జారా ॥
లాహ సమాన లఙ్క జరి గీ । జయ జయ ధుని సురపుర నభ భీ ॥

అబ బిలమ్బ కేహి కారన స్వామీ । కృపా కరహు ఉర అన్తరయామీ ॥
జయ జయ లఖన ప్రాన కే దాతా । ఆతుర హ్వై దుఖ కరహు నిపాతా ॥

జై హనుమాన జయతి బల-సాగర । సుర-సమూహ-సమరథ భట-నాగర ॥
ఓం హను హను హను హనుమన్త హఠీలే । బైరిహి మారు బజ్ర కీ కీలే ॥

ఓం హ్నీం హ్నీం హ్నీం హనుమన్త కపీసా । ఓం హుం హుం హుం హను అరి ఉర సీసా ॥
జయ అఞ్జని కుమార బలవన్తా । శఙ్కరసువన బీర హనుమన్తా ॥

బదన కరాల కాల-కుల-ఘాలక । రామ సహాయ సదా ప్రతిపాలక ॥
భూత, ప్రేత, పిసాచ నిసాచర । అగిన బేతాల కాల మారీ మర ॥

ఇన్హేం మారు, తోహి సపథ రామ కీ । రాఖు నాథ మరజాద నామ కీ ॥
సత్య హోహు హరి సపథ పాఇ కై । రామ దూత ధరు మారు ధాఇ కై ॥

జయ జయ జయ హనుమన్త అగాధా । దుఖ పావత జన కేహి అపరాధా ॥
పూజా జప తప నేమ అచారా । నహిం జానత కఛు దాస తుమ్హారా ॥

బన ఉపబన మగ గిరి గృహ మాహీమ్ । తుమ్హరే బల హౌం డరపత నాహీమ్ ॥
జనకసుతా హరి దాస కహావౌ । తాకీ సపథ బిలమ్బ న లావౌ ॥

జై జై జై ధుని హోత అకాసా । సుమిరత హోయ దుసహ దుఖ నాసా ॥
చరన పకరి, కర జోరి మనావౌమ్ । యహి ఔసర అబ కేహి గోహరావౌమ్ ॥

ఉఠు, ఉఠు, చలు, తోహి రామ దుహాఈ । పాయం పరౌం, కర జోరి మనాఈ ॥
ఓం చం చం చం చం చపల చలన్తా । ఓం హను హను హను హను హనుమన్తా ॥

ఓం హం హం హాఙ్క దేత కపి చఞ్చల । ఓం సం సం సహమి పరానే ఖల-దల ॥
అపనే జన కో తురత ఉబారౌ । సుమిరత హోయ ఆనన్ద హమారౌ ॥

యహ బజరఙ్గ-బాణ జేహి మారై । తాహి కహౌ ఫిరి కవన ఉబారై ॥
పాఠ కరై బజరఙ్గ-బాణ కీ । హనుమత రక్షా కరై ప్రాన కీ ॥

యహ బజరఙ్గ బాణ జో జాపైమ్ । తాసోం భూత-ప్రేత సబ కాపైమ్ ॥
ధూప దేయ జో జపై హమేసా । తాకే తన నహిం రహై కలేసా ॥

దోహా
ఉర ప్రతీతి దృఢ఼, సరన హ్వై, పాఠ కరై ధరి ధ్యాన ।
బాధా సబ హర, కరైం సబ కామ సఫల హనుమాన ॥

Sri Hanuman Aarti Lyrics in Telugu

ఆర్తి కీజే హనుమాన్ లాలా కీ. దుష్ట్ దలన్ రఘునాథ్ కాలా కీ.

జేకే బాల్ సే గిరివర్ కాన్పే.రోగ్ దోష్ జా కే నికత్ నా ఝాన్కే.

అంజనీ పుత్ర మహా బల్దాయీ.సంతన్ కే ప్రభు సదా సహాయై.

దే బీర రఘునాథ్ పఠాయే.లంకా జారి సియా సుధీ లాయే.

లంకా సో కోట్ సముద్ర-సి ఖై.జాత్ పవన్ సుత్ బార్ నా లై.

లంకా జారి అసుర్ సంహారే.సియారామ్జీ కే కాజ్ సన్వారే.

లక్ష్మణ్ మూర్చిత్ పదే సకారే.ఆని సజీవన్ ప్రాణ్ ఉబారే.

పైతీ పాటాల్ తోరీ జామ్-కారే.అహిరావన్ కే భుజ ఉఖారే.

బాయేన్ భుజ అసుర్ దాల్ మారే.దాహినే భుజ సంత్జన్ తారే.

సుర్ నర్ ముని ఆరతి ఉతారే.జై జై జై హనుమాన్ ఉచారే.

కంచన్ థార్ కపూర్ లౌ ఛై.ఆర్తి కరత్ అంజనా మాయీ॥

జో హనుమంజీ కి ఆర్తి గావే.బాసి బైకుంత్ పరమ పద్ పావే॥

You may also like :

You can download Bajrang Baan Telugu PDF by clicking on the following download button.

Bajrang Baan PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Bajrang Baan PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Bajrang Baan is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.