అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram PDF in Telugu

అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram Telugu PDF Download

అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram in Telugu for free using the download button.

Tags:

అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram Telugu PDF Summary

Dear readers, today we are going to offer అయ్యప్ప స్తోత్రం PDF / Ayyappa Ashtothram PDF in Telugu for all of you. Ayyappa Ashtothram is one of the most significant and powerful Hindu Vedic hymns. It is dedicated to Lord Ayyappa. Ayyappa is also known by the names of Dharmasastha and Manikandan.

Ayyappa is one of the most worshipped and popular Hindu deities in Southern India. He is the God of truth and justice. The recitation of Ayyappa Ashtothram gives mental peace and happiness to the people. If you are one of those devotees who want to blessings of Ayyappa then should recite this magical hymn with devotion.

అయ్యప్ప స్తోత్రం తెలుగు PDF / Ayyappa Ashtothram in Telugu PDF

1. ఓం మహాశాస్త్రే నమః
2. ఓం విశ్వ శాస్త్రే నమః
3. ఓం లోక శాస్త్రే నమః
4. ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః
5. ఓం వేద శాస్త్రే నమః
6. ఓం కాల శాస్త్రే నమః
7. ఓం గజాధిపాయై నమః
8. ఓం గజ రూఢాయ నమః
9. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
10. ఓం మహాద్యుతయే నమః
11. ఓం వ్యాఘ్రారూఢాయ నమః
12. ఓం గోప్త్రే నమః
13. ఓం గీర్వాణ సంసేవ్యాయ నమః
14. ఓం గతాంతకాత నమః
15. ఓం గుణాగ్రహణ్యే నమః
16. ఓం ఋగ్వేద రూపాయ నమః
17. ఓం నక్షత్ర రూపాయ నమః
18. ఓం చంద్ర రూపాయై నమః
19. ఓం వలాహకాయ నమః
20. ఓం దుర్వా శ్యామాయ నమః
21. ఓం మహా రూపాయా నమః
22. ఓం కౄర దృష్టయే నమః
23. ఓం అనామయాయ నమః
24. ఓం త్రినేత్రాయ నమః
25. ఓం ఉత్పలాకారాయ నమః
26. ఓం కాలహంత్రే నమః
27. ఓం నరాధిపాయ నమః
28. ఓం ఖండేందు మౌళితనయాయ నమః
29. ఓం కల్హార కుసుమ ప్రియాయ నమః
30. ఓం మదనాయ నమః
31. ఓం మాధవ సుతాయ నమః
32. ఓం మందార కుసుమార్చితాయ నమః
33. ఓం మహాబలాయ నమః
34. ఓం మహోత్సాయ నమః
35. ఓం మహా పాప వినాశాయ నమః
36. ఓం మహా వీరాయ నమః
37. ఓం మహా ధీరాయ నమః
38. ఓం మహా సర్ప విభూషితాయ నమః
39. ఓం అసిహస్తాయ నమః
40. ఓం శాదరాత్మజాయ నమః
41. ఓం హాలాహల ధర్మత్మజాయ నమః
42. ఓం అర్జునేశాయ నమః
43. ఓం అగ్ని నయనాయ నమః
44. ఓం అనంగ మదనాతురాయ నమః
45. ఓం దుష్ట గ్రహాధిపాయ నమః
46. ఓం శ్రీధరాయ నమః
47. ఓం శిష్ట రక్షణ దీక్షితాయ నమః
48. ఓం కస్తూరి తిలకాయ నమః
49. ఓం రాజశేఖరాయ నమః
50. ఓం రాజ సోత్తమాయ నమః
51. ఓం రాజ రాజార్చితాయ నమః
52. ఓం విష్ణు పుత్రాయ నమః
53. ఓం వనజాధిపాయ నమః
54. ఓం వర్చస్కరాయ నమః
55. ఓం వరరుచయే నమః
56. ఓం వరదాయ నమః
57. ఓం వాయు వాహనాయ నమః
58. ఓం వజ్రకాయాయ నమః
59. ఓం ఖడ్గ పాణయే నమః
60. ఓం వజ్ర హస్తాయ నమః
61. ఓం బలోతయాయ నమః
62. ఓం త్రిలోకజ్ఞాయ నమః
63. ఓం అతిబలాయ నమః
64. ఓం పుష్కలాయ నమః
65. ఓం వృద్ధవావనాయ నమః
66. ఓం పూర్ణ ధవాయ నమః
67. ఓం పుష్కలేశాయ నమః
68. ఓం పాశహస్తాయ నమః
69. ఓం భయావహాయ నమః
70. ఓం భట్కార రూపాయ నమః
71. ఓం పాపఘ్నాయ నమః
72. ఓం పాషండరుధిరాశాయ నమః
73. ఓం పంచ పాండవ సంధాత్రే నమః
74. ఓం పర పంచాక్షర శ్రితాయ నమః
75. ఓం పంచ వక్త్రాయ నమః
76. ఓం పూజ్యాయ నమః
77. ఓం పండితాయ నమః
78. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
79. ఓం భవతాప ప్రశాయ నమః
80. ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః
81. ఓం కవయే నమః
82. ఓం కవినామ దీపాయ నమః
83. ఓం కృపాళవే నమః
84. ఓం క్లేతనాశనాయ నమః
85. ఓం శమాయ నమః
86. ఓం సేనాన్యే నమః
87. ఓం భక్తసంపత్ప్రదాయకాయ నమః
88. ఓం వ్యాఘ్రచర్మధరాయ నమః
89. ఓం శూలినే నమః
90. ఓం కపాలినే నమః
91. ఓం వేణునాధాయ నమః
92. ఓం కళ్హార వాసాయ నమః
93. ఓం కంభు కంఠాయ నమః
94. ఓం కిరీటాది విభూషితాయ నమః
95. ఓం ధూర్జటయే నమః
96. ఓం వీర నీలయాయ నమః
97. ఓం వీరేంద్ర వందితాయ నమః
98. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
99. ఓం వృషపతయె నమః
100. ఓం వివిధార్థ ఫలప్రదాయ నమః
101. ఓం దీర్ఘనాశాయ నమః
102. ఓం మహాబాహువే నమః
103. ఓం చతుర్భాహువే నమః
104. ఓం జరాధరాయ నమః
105. ఓం సనకాది ముని శ్రేష్టస్తుతాయ నమః
106. ఓం అష్ట సిద్ధిప్రదాయకాయ నమః
107. ఓం హరిహరాత్మజాయ నమః
108. శ్రీ పూర్ణ పుష్కలాంబ సహిత

Ayyappa Ashtothram Benefits

  • By reciting Ayyappa Ashtothram people seek the blessings of Lord Ayyappa.
  • You can get rid of many types of diseases by the recitation of this hymn.
  • Those who are going through family conflicts then by reciting this amazing hymn can be free from this problem.
  • If you recite Ayyappa Ashtothram then you can get a peaceful and happy life.

You can download అయ్యప్ప స్తోత్రం తెలుగు PDF /Ayyappa Ashtothram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram pdf

అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If అయ్యప్ప స్తోత్రం | Ayyappa Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.