అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram PDF in Telugu

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram Telugu PDF Download

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం pdf / Ashtalakshmi Stotram PDF in Telugu to all of you. Ashtalakshmi Stotram is an impactful hymn dedicated to one of the forms of Goddess Lakshmi, named Ashta-Lakshmi. It is said that if you worship of Ashta-Lakshmi form of Goddess Shri Lakshmi Ji then you will never face any kind of financial problem.

If you are facing any sort of monetary issues in your life and not getting out of them becasue of any reason then you should worship Goddess Ashtalakshmi to overcome them. You should definitely recite Shri Ashtalakshmi Stotram every day with the proper method and true devotion. If You want to recite this amazing Ashtalakshmi Stotram then you can get it to form the following article.

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం Lyrics pdf / Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Telugu PDF

అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం

ఆదిలక్ష్మి

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే

మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే ।

పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మాం ॥ 1 ॥

ధాన్యలక్ష్మి

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే

క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే ।

మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మాం ॥ 2 ॥

ధైర్యలక్ష్మి

జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే

సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే ।

భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే

జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మాం ॥ 3 ॥

గజలక్ష్మి

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే

రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే ।

హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మాం ॥ 4 ॥

సంతానలక్ష్మి

అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి, రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే

గుణగణవారధి లోకహితైషిణి, సప్తస్వర భూషిత గాననుతే ।

సకల సురాసుర దేవ మునీశ్వర, మానవ వందిత పాదయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, సంతానలక్ష్మీ పరిపాలయ మాం ॥ 5 ॥

విజయలక్ష్మి

జయ కమలాసిని సద్గతి దాయిని, జ్ఞానవికాసిని గానమయే

అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర, భూషిత వాసిత వాద్యనుతే ।

కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత, శంకరదేశిక మాన్యపదే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, విజయలక్ష్మీ పరిపాలయ మాం ॥ 6 ॥

విద్యాలక్ష్మి

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి, శోకవినాశిని రత్నమయే

మణిమయ భూషిత కర్ణవిభూషణ, శాంతి సమావృత హాస్యముఖే ।

నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి, కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయ మాం ॥ 7 ॥

ధనలక్ష్మి

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి-దింధిమి, దుంధుభి నాద సుపూర్ణమయే

ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ, శంఖ నినాద సువాద్యనుతే ।

వేద పూరాణేతిహాస సుపూజిత, వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే

జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధనలక్ష్మి రూపేణా పాలయ మాం ॥ 8 ॥

ఫలశృతి

శ్లో॥ అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి ।

విష్ణువక్షః స్థలా రూఢే భక్త మోక్ష ప్రదాయిని ॥

శ్లో॥ శంఖ చక్రగదాహస్తే విశ్వరూపిణితే జయః ।

జగన్మాత్రే చ మోహిన్యై మంగళం శుభ మంగళం ॥

You can download Ashtalakshmi Stotram PDF in Telugu by clicking on the following download button.

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram pdf

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం – మహాలక్ష్మి అష్టకం | Ashtalakshmi Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.