అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram PDF in Telugu

అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram Telugu PDF Download

అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram in Telugu for free using the download button.

Tags:

అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram Telugu PDF Summary

Aparajita Stotram is one of the best religious hymns which is dedicated to Goddess Aparajita. It is a hymn that is mainly composed in the Sanskrit language but it is also available in various languages including Tamil, Telugu, and Malayalam. There are many people who are facing financial problems in their life, they can easily get out of this problem by reciting this hymn.
You can easily get the pdf of Aparajita Stotram through this article. So you can download it from here and recite it at your home and grow your financial problems and improve your living standards. By reciting this Stotram you can attract money, wealth, and prosperity to your home.
 

Aparajita Stotram Lyrics in Telugu

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ ||
రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః |
జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ ||
కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః |
నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః || ౩ ||
దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై |
ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః || ౪ ||
అతిసౌమ్యాతిరౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః |
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః || ౫ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౬ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు చేతనేత్యభిధీయతే |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౭ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౮ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౯ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౦ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౧ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౨ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౩ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౪ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు జాతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౫ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౬ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౭ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౮ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు కాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౯ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౦ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు వృత్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౧ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు స్మృతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౨ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు దయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౩ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు తుష్టిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౪ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౫ ||
యా దేవీ సర్వభూతేషు భ్రాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౬ ||
ఇంద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ భూతానాం చాఖిలేషు యా |
భూతేషు సతతం తస్యై వ్యాప్త్యై దేవ్యై నమో నమః || ౨౭ ||
చితిరూపేణ యా కృత్స్నమేతద్ వ్యాప్య స్థితా జగత్ |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౮ ||
 

Aparajita Stotram Lyrics in English

namo devyai mahadevyai sivayai satatam namah
namah prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah sma tam
raudrayai namo nityayai gauryai dhatryai namo namah |
jyotsnayai cendu-rupinyai sukhayai satatam namah ||
kalyanyai pranatam vruddhyai siddhyai kurmo namo namah|
nairrtyai bhubhrtam laksmyai sarvanyai te namo namah ||
durgayai durgaparayai sarayai sarvakarinyai |
khyatyai tathaiva krsnayai dhumrayai satatam namah ||
Athi saumyati raudrayai natha sthasyai namo namah |
namo jagatpratistayai devyai krtyai namo namah ||’
Ya devi sarvabhuteshu vishnumayeti shabditha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu cheta netyabhidhiyate |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu buddhi rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu nidraa rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu ksudha rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu chaayaa rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu shakti rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu trushnaa rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu kshanti rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu jaati rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhutesu lajja rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhutesu shanti rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu shraddha rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu kaanti rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu lakshmi rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu vrutthi rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu smruthi rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu daya rupena samsthitha
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhutesu tushti rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu maathru rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Ya devi sarvabhuteshu bhranthi rupena samsthitha |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
Indrayana madhistathri bhuthanaam chakhileshu ya |
bhuteshu sathatham tasyai vyapthey devyai namo namah ||
Chiti rupena ya krutsna methad vyapya sthitha jagat |
namasthasyai namasthasyai namasthasyai namo namah ||
You can download Aparajita Stotram PDF in Telugu by clicking on the following download button.

అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram pdf

అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If అపరాజితా స్తోత్రం | Aparajita Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.