ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam PDF in Telugu

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam Telugu PDF Download

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam in Telugu for free using the download button.

Tags:

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering you the ఆదిత్య హృదయం తెలుగు PDF / Aditya Hrudayam PDF in Telugu to download free. It is a devotional and powerful hymn dedicated to Lord Surya who is also known as Aditya. The Aditya Hrudyam is one of the most effective hymns found ever.

Many of you want to download Aditya Hrudayam in Telugu with meaning pdf but it is one of the most beautiful Aditya Hrudayam pdf you will find on the internet. Agastya Rishi has recited this Aditya Hrudayam Stotram Lyrics to Lord Rama. If you are finding the Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Telugu pdf, it is the right place.

ఆదిత్య హృదయం తెలుగు PDF / Aditya Hrudayam PDF in Telugu

It is also described in Yuddha Kānda (6.105) of Vālmīki’s Rāmāyana. Aditya Hrudayam In Telugu by ms Subbulakshmi is also very popular among the devotees of Lord Surya.

|| ఆదిత్య హృదయం ||

ధ్యానం
నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ ।
ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ ।
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ ।
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ ॥ 5 ॥

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ-పారగః ।
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్-నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్-నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిమ్ ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోఽభవత్-తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30 ॥

అధ రవిరవదన్-నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

Aditya Hrudayam Telugu PDF

You can get her the Aditya Hrudayam Telugu book pdf with a single click. It is a very useful Stotram with magical Mantras which was told by Agastya rishi to Lord Rama Ji so that they can win the fight against the Ravana. So if you also want to conquer every battle of your life,

you should recite this amazing hymn every day from the Aditya Hrudayam Telugu lyrics and meaning in Telugu PDF. Just get the Aaditya Hrudayam Stotram in Telugu Script and chant it in front of Lord Surya to see the changes in your day-to-day life.

Aditya Hrudayam Stotram Benefits in Telugu / ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం బెనిఫిట్స్

  • బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచిన తర్వాత, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి, రాగి పాత్రలో నీళ్లు తీసుకుని, రోలి లేదా గంధం, పూలు పోసి సూర్యుడికి సమర్పించండి.
  • సూర్యుడికి నీటిని సమర్పించేటప్పుడు, గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించండి మరియు సూర్య దేవుని ముందు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదవండి.
  • ఈ వచనాన్ని శుక్ల పక్షంలోని ఏ ఆదివారం అయినా చేస్తే, మంచిది.
  • మీరు ఈ పాఠం యొక్క పూర్తి ఫలితాన్ని పొందాలనుకుంటే, దానిని ప్రతిరోజూ సూర్యోదయ సమయంలో పఠించాలి.
  • పారాయణం ముగిసిన తర్వాత, సూర్యభగవానుడిని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు, అతనికి నమస్కరించండి.
  • మీరు ప్రతిరోజూ చదవలేకపోతే, మీరు ప్రతి ఆదివారం కూడా చేయవచ్చు.
  • ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం పఠించేటప్పుడు ఆదివారం నాన్ వెజిటేరియన్ ఆహారం, మద్యం మరియు నూనె వాడకండి. వీలైతే, ఆదివారం ఉప్పును కూడా తినవద్దు.

When to read Aditya Hrudayam Stotram

Recite the Aditya Hrudayam 6 times a day for 60 continuous days to enjoy a disease-free good life.

Who told Aditya Hrudayam?

Sage Agastya told Aditya Hrudayam to Lord Ram before he was going to fight with Ravana.

Which God is Aditya?

The Sun God Surya. Aditya is one of the names of Lord Surya.

Who is the daughter of Sun?

Shri Yamuna Ji is the daughter of Lord Sun.

Is Lord Shani son of Surya?

Yes !, Shani is the son of Surya and Chaya and the eldest of Surya’s children.

Who is Lord Surya’s wife?

Sanjana, the daughter of Vishwakarma is the wife of Lord Surya.

What did agastya teach Rama?

Agastya is credited as the creator of the Āditya Hṛdayam (literally, “heart of the sun”), a hymn to Sūrya he told Rama to recite, so that he may win against Ravana.

You may also like:

You can download Aditya Hrudayam PDF in Telugu by clicking on the following download button.

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam pdf

ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ఆదిత్య హృదయం | Aditya Hrudayam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.