ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ PDF in Kannada

Download PDF of ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ in Kannada

Leave a Comment / Feedback

Download ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ PDF for free from kannadajournal.com using the direct download link given below.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ in Kannada

                                   ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಸಮಾನತೆ ತಿರುಳು
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಆರ್. ರಾಜು
ಸಾರಾಾಂಶ
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆ ಅನಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪದಧತಿ
ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆಗಳು ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗೆ ಸಾಾತ್ೆಂತ್ಾಯ ಇಲಿದಿರುವುದು ರಾಜಕೋಯ ಸ್ತ್ಿರತೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಸಮಾನ್ತೆ ಹಾಗ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ಕ್ೆೋತ್ಾದಲ್ಲಿ ವಗಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅವಕಾಶವಿಲಿದಿರುವುದು
ಕೆಂಡ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಹೆ ಸ ಸಮಾಜವನ್ುನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ
ತ್ರಲು ಪಾಯತಿನಸ್ತ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಪಾತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನದೆೋ ಆದ ವಿಚಾರಗಳ ಮ ಲಕ
ಕಾಾೆಂತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕದರು ಸೆಂಪಾದಾಯವನ್ುನ ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳ
ಮ ಲಕ ವೆೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳೆಂದ ಸಮಾಜಕೆೆ ಹೆ ಸ ಬೆಳಕನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕೆ ಟ್ುಟ ಹೆ ಸ
ಸಮಾಜವನ್ುನ ಕಟ್ಟಟ ಇಡಿೋ ಮಾನ್ವಕುಲಕೆೆ ಆದಶಿಪ್ಾಾಯರಾಗಿದಾಾರೆ ಇವರ ಮ ಲ
ಉದೆಾೋಶವು ನಾವು ಬಾಳಬೆೋಕು ಸಮಾಜ ಉಳಯಬೆೋಕು ತ್ಮಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು
ಕಟ್ಟಟಕೆ ಳಳಲು ಬೆೋಕಾದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸರವನ್ುನ ಅವರು ಸಮಾಜಕೆೆ ಒದಗಿಸ್ತ್ದರು ಅೆಂತ್
ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನ್ವನ್ುನ ಅವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿಕಾಣ್ಬಹುದು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *